Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień Dziecka pełen atrakcji

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka były pełne atrak­cji oraz dobrej zabawy.
Nie zabrakło dmuchań­ców, słod­ko­ści, malowania buziek oraz kon­kur­sów z nagrodami. Dzieci z sek­cji tanecz­nej Ośrodka Kul­tury oraz z zespołu Vagando przy­gotowały występy taneczne, a uczniowie Szkoły Pod­stawowej wystąpili w MiniPlaybackShow.

Był teatrzyk Pomarań­czowy Cylin­der, który przed­stawił dzieciom spek­takl pt. „Eko-​Galaktyka, poruszając ważne dla naszej planety sprawy związane z ekologią. W obchody święta dzieci włączyli się także pakoscy policjanci. W trak­cie imprezy na policyj­nym stoisku można było oznakować rower.

Dużym zain­teresowaniem cieszyła się rów­nież dar­mowa wata cukrowa. Pogoda dopisała a dzieci nie zawiodły i licz­nie przy­były na swój dzień.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD