Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień dziecka w Parku Mogileńskim

Dzień Dziecka to wyjąt­kowa okazja do tego, aby choć przez chwilę przy­po­mnieć sobie jak cudow­nie i bez­trosko jest poczuć smak dzieciństwa.

W piątek 1 czerwca w Parku Miej­skim w Pako­ści odbył się pik­nik z okazji Dnia Dziecka. Tego dnia na dzieci z terenu gminy Pakość czekało wiele wyjąt­kowych atrak­cji. Impreza roz­poczęła się od przed­stawienia „Leśne opowie­ści”, które zaprezen­tował teatr Pomarań­czowy Cylin­der z Torunia. W trak­cie trwania imprezy na dzieci czekał dmuchany plac zabaw, gry i kon­kursy z nagrodami, prowadzone przez animatorki zabaw, a także wykonanie pięk­nego makijażu twarzy, o który zadbała kadra świetlicy „Słoneczko” oraz terapeuci zajęciowi świetlicy „Przy­stań” z Pako­ści. Na festynie nie zabrakło pysz­nej waty cukrowej, prze­róż­nych smakołyków i pięk­nych upo­min­ków, którymi zostało obdarowane każde dziecko. Dzieci miały rów­nież okazję zobaczyć pokaz sprzętu ratow­niczego oraz dowiedzieć się jak udzielić pierw­szej pomocy przed­medycz­nej. O bez­pieczeń­stwo w trak­cie trwania imprezy zadbali funk­cjonariusze Komisariatu Policji w Pakości.

Pod­czas pik­niku ogłoszono wyniki kon­kursu plastycz­nego „O Kal­warii Pakoskiej”. Pierw­sze miej­sce w kat. klas I-​III zajęła Laura Woź­niak z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu, wyróż­nienie otrzymała Monika Wiślicka ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści, I miej­sce w kat. klas IV-​VII zajęła Natalia Cieślak z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu, a wyróż­nienie otrzymała Matylda Kop­czyń­ska ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pakości.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD