Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień Kobiet w Urzędzie

W dniu dzisiej­szym Urząd Miej­ski w Pako­ści odwiedziły przed­szkolaki z Kościelca wraz ze star­szymi koleżan­kami i kolegami oraz przed­szkolaki z Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści. Dzieci zor­ganizowały cudowne przed­stawienia z okazji przy­padającego Święta Kobiet.

Nasi naj­młodsi pod­czas występu recytowali wier­szyki, które zaczarowały publicz­ność, nie obyło się rów­nież bez układów tanecz­nych. Na samym końcu dzieci odśpiewały tradycyjne „sto lat” i wręczyły własnoręcz­nie robione upo­minki wszyst­kim obec­nym Paniom.

Czekamy na przy­szły rok, aby ponow­nie cieszyć się odwiedzinami tak fan­tastycz­nych gości.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD