Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień Seniora

Dzień Seniora to święto, które w naszej gminie jest obchodzone w wyjąt­kowy spo­sób. To dzień, kiedy naszym Seniorom należą się szczególne słowa uznania, szacunku i podziękowania za ich zro­zumienie i mądrość, którą obdarowują młod­sze pokolenie.

Z okazji Ogól­nopol­skiego Dnia Seniora 15 listopada 2019 r. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbyła się wyjąt­kowa uroczystość, na którą przy­było wielu zaproszonych gości.

W uroczysto­ści udział wzięli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, star­szy specjalista – peł­nomoc­nik ds. infor­macji publicz­nej i kon­tak­tów z jed­nost­kami organizacyj­nymi gminy Syl­wia Rygiel­ska, radni Rady Miej­skiej, kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści Katarzyna Kurow­ska, zastępca kierow­nika Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści Ewa Sudoł oraz naj­waż­niejsi goście – Seniorzy.

Pod­czas spo­tkania swoje umiejęt­no­ści taneczne, wokalne i teatralne zaprezen­towali seniorzy. Zadbano o zdrowie seniorów mierzono im ciśnienie i poziom cukru. Dodat­kowo uczniowie klas III Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego zatań­czyli kujawiaka, a chór szkolny zaśpiewał kilka piosenek. Spo­tkanie to było idealną okazją by przy pysz­nym cie­ście poroz­mawiać oraz powspominać dawne czasy.

Na zakoń­czenie zagrał i wystąpił zespół muzyczny Karol&Roma.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD