Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień Seniora

Tegoroczne obchody Dnia Seniora przy­padły na 19 paź­dzier­nika i jak co roku odbyły się w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Wśród wielu gości, pośród których naj­waż­niejsi byli seniorzy, w uroczysto­ści udział wzięli rów­nież: zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści Katarzyna Kurow­ska, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Sebastian Wit­kow­ski, radni Rady Miej­skiej w Pako­ści. W uroczysto­ści wzięli udział rów­nież: człon­kowie Zespołu Kon­sul­tacyj­nego ds. Seniorów, działającego przy Bur­mistrzu Pako­ści, członek Wojewódz­kiej Rady ds. Polityki Senioral­nej przy Mar­szałku Wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego Alina Strzel­czyk, przed­stawiciel Parafial­nego Oddziału Caritas przy kościele św. Bonawen­tury w Pako­ści Ewa Dolaciń­ska, delegacja słuchaczy Uniwer­sytetu III Wieku wraz z prze­wod­niczącą p. Eleonorą Kap­czyń­ską, delegacja Koła Związku Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów w Pako­ści wraz z prezes p. Grażyną Cabań­ską, kierow­nik Zespołu „Pako­ścianie” Maria Kasprzak , prezes koła Związku Kom­batan­tów Rzeczypospolitej Pol­skiej i Byłych Więź­niów Politycz­nych Andrzej Klich, a także Soł­tysi i delegacje z sołectw Gminy Pakość.

Atrak­cyj­nie skom­ponowany program artystyczny, umilający to senioralne spo­tkanie towarzyskie, wypeł­niły tańce i przedstawienia.

Pod­czas tegorocz­nego spo­tkania Dzienny Dom Senior+ w Pako­ści miał okazję do wręczenia podziękowań wszyst­kim osobom, które przy­czyniły się do roz­woju działal­no­ści placówki, a przede wszyst­kim tzw. „Senioral­nym Aniołom”, dzięki którym Dzienny Dom mógł roz­winąć skrzydła. Słowa podziękowania za współ­pracę, wspar­cie, życz­liwość, uśmiech i działania wspierające Dzienny Dom Senior+ w Pako­ści zostały skierowane do bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia, zastępcy bur­mistrza Szymona Łep­skiego, kierow­nika Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści Katarzyny Kurow­skiej, słuchaczy Uniwer­sytetu III Wieku w Pako­ści, człon­ków Koła Związku Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów w Pako­ści oraz przed­stawiciela Parafial­nego Oddziału Caritas przy kościele św. Bonawen­tury w Pako­ści Ewy Dolaciń­skiej. Kadra i uczest­niczka DD Senior + wraz z kierow­nikiem Ewą Mikołaj­czyk wręczyła „Senioral­nym Aniołom” rów­nież sym­boliczną różę oraz upo­minek w postaci „Aniołka na szczęście”.

Całość spo­tkania uświet­nił wspaniały kon­cert Michała Haj­duczenia wraz z zespołem, który zabrał publicz­ność w muzyczną podróż po Słowiańsz­czyź­nie. Własne aran­żacje, unikatowa har­monia i nie­codzienna barwa głosów stworzyły pod­czas kon­certu nie­zapo­mniany klimat.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD