Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień Seniora w Ośrodku Kultury

Życzenia i gratulacje, występy, skecze, muzyka oraz poczęstunek to wszystko dla Seniorów w dniu ich święta. Spo­tkanie odbyło się w dniu dzisiej­szym w Ośrodku Kul­tury i Turystyki.

Wśród zaproszonych gości byli: zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, burmistrz-​elekt Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak, Joanna Piotrow­ska z Ośrodka Kul­tury i Turystyki, zastępca kierow­nika Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej Ewa Sudoł, prze­wod­nicząca Rady Słuchaczy UTW Eleonora Kap­czyń­ska oraz Seniorzy z terenu Gminy Pakość.

Uroczystego otwar­cia i powitania gości dokonały panie Ewa Mikołaj­czyk i Beata Pora, po czym głos zabrali zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski oraz burmistrz-​elekt Zyg­munt Groń, którzy złożyli ser­deczne życzenia Seniorom. Do życzeń dołączyły p. Ewa Sudoł z Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej Pako­ści i Joanna Piotrow­ska z Ośrodka Kul­tury i Turystyki.

Po życzeniach nad­szedł czas na występy Seniorów z grupy teatral­nej. Zgromadzeni goście mogli rów­nież wysłuchać prelek­cji na temat zasady racjonal­nego odżywiania, dietoprofilak­tyka otyło­ści, którą prowadziła dietetyk, członek Pol­skiego Towarzystwa Dietetyki oraz Pol­skiego Towarzystwa Badań nad otyło­ścią p. Anna Gał­gań­ska. W kolej­nej czę­ści zaprezen­towali się seniorzy z grupy wokal­nej. O dobre humory wszyst­kich zebranych zadbał kabaret Galimatias, następ­nie kolejny występ seniorów, którzy zaprezen­towali swoje umiejęt­no­ści taneczne w tańcu grec­kim oraz tradycyj­nym pol­skim tańcu „polonez”. Na koniec wszyscy zaproszeni wysłuchali Recitalu Piosenek Międzywojennych.

W trak­cie imprezy goście mogli skorzystać m.in. zmierzyć poziom ciśnienia i cukru czy też wykonać badania analizy składu ciała za pomocą analizatora.

Organizatorem spo­tkania był: Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści wraz ze Stowarzyszeniem Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Kraina Roz­woju”. Współ­or­ganizatorami są Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści oraz Zespół Kon­sul­tacyjny ds. Seniorów przy Bur­mistrzu Pakości.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD