Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień Solidar­no­ści z Ukrainą

Dzisiaj mija miesiąc od momentu hanieb­nej inwazji rosyj­skiej na nie­pod­ległą Ukrainę. Z tej okazji Urząd Miej­ski w Pako­ści zor­ganizował „Dzień Solidar­no­ści z obywatelami Ukrainy”.

Naczelną ideą tej inicjatywy jest, poza kolej­nym dowodem popar­cia dla Ukrainy i stanow­czego sprzeciwu wobec zbrod­niczych działań Federacji Rosyj­skiej, integracja środowisk zaan­gażowanych w nie­sienie pomocy w całym regionie kujawsko-​pomorskim – tak Polaków jak i Ukraiń­ców oraz osób innych narodowo­ści.

Uroczystość roz­poczęła się odsłuchaniem hymnu Rzecz­pospolitej Pol­skiej oraz Ukrainy, następ­nie uczczono minutą ciszy ofiary kon­fliktu zbroj­nego na Ukrainie.

Pod­czas uroczysto­ści głos zabrała zastęp­czyni bur­mistrza Róża Sielecka:
- „Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na to, że Pol­ska i Ukraina to dzisiaj jak dwie siostry. Dziękował narodowi pol­skiemu za to, że otworzyliśmy granice i otworzyliśmy serca, że pokazaliśmy tą naszą pol­ską gościn­ność a z drugiej strony nasze pol­skie zro­zumienie sytuacji jaka zaist­niała na Ukrainie. Pol­ska to kraj, który doświad­czył wojny, doświad­czył ataku z zachodu i ze wschodu. Kraj, który został sam, przez pewien czas na łasce losu, aż inne narody się ulitowały i przy­szły na pomoc. Dzisiaj Ukraina prosi o tę pomoc i my to rozumiejąc staramy się przyjąć wszyst­kich jak swoich, jak siostry i braci. I mamy nadzieję, że będą się tutaj u nas czuli dobrze. Na pewno nie zastąpimy rodziny, na pewno nie zastąpimy Ojczyzny. Ale damy chwilę wytchnienia i odpoczynku aby nabrać siły do odbudowy tego co Wasze. Tego, do czego każdy człowiek ma prawo: do miło­ści, do życia w wol­no­ści, do tego żeby mógł wyznawać swoje poglądy i tworzyć to co dla niego naj­pięk­niej­sze. Wojna to czas, który łączy nasze myśli z tymi, którzy pozostali tam na fron­cie. Ale też z tymi, którzy już ode­szli. Być może za wcześnie stanęli przed Panem, który ich powołał do tego aby tam ode­szli. I chociaż w naszych ser­cach jest ból, to jest na pewno też nadzieja. Kiedy patrzymy na te dzieci to możemy sobie pomyśleć tak jak one są dzisiaj bez­troskie, bo na szczę­ście nie rozumieją tego całego kon­fliktu, tak miejmy nadzieje że w końcu naród ukraiń­ski będzie wolny, tak jak na to zasługuje. Razem z Wami chcemy mieć tę nadzieję i razem z Wami chcemy prze­żywać te chwile, które u nas spędzacie. Możecie się tutaj czuć bez­piecz­nie, możecie liczyć na naszą pomoc. W miarę moż­liwo­ści jak tylko poro­zumiemy się, nauczymy się Waszego języka, a Wy naszego będziemy mogli mówić, że mamy wspólną mowę. Mamy też nadzieję na więzi, które zostaną na lata, kiedy to wrócicie do swojego kraju odbudowywać go z powrotem, żeby był tak piękny jak znamy go z róż­nych wycieczek, jak znamy go z róż­nych piosenek czy Waszej poezji. Mam nadzieję, że my tutaj jako miesz­kańcy Pako­ści i gminy Pakość pokazujemy się z jak naj­lep­szej strony i myślę, że wytrwamy w tej pomocy tak długo, jak tylko będzie taka potrzeba. Jesteśmy narodem, który potrafi kochać, jesteśmy narodem który potrafi rozumieć. Liczymy też na to, że każda rzecz o którą poprosicie, jeżeli będzie moż­liwa, będzie Wam wyjaśniona. Jeżeli będziecie potrzebowali wytłumaczenia czy jeżeli będziecie potrzebowali naszego wspar­cia. Wiem, że dzieci są już w przed­szkolu, wiem że dzieci zaczęły chodzić do szkoły. Nie jest to sytuacja taka zupeł­nie nor­malna ale próbujemy stworzyć ten świat na tej obcej dla Was ziemi, żeby­ście się czuli trochę jak u siebie (…).

Miłym akcen­tem była prezen­tacja poezji ukraiń­skiej w wykonaniu Katji. W trak­cie trwania uroczysto­ści można było dokonać wpisu do księgi, w której każdy mógł wyrazić swoje wspar­cie i współ­czucie dla narodu Ukraiń­skiego oraz skosz­tować barsz­czu ukraińskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD