Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień Soł­tysa

Soł­tysi oraz człon­kowie rad sołec­kich naszej Gminy, wspól­nie z bur­mistrzem Pako­ści Wiesławem Koń­czalem oraz prze­wod­niczącym Rady Miej­skiej Jerzym Joachimiakiem spo­tkali się w poniedziałek, 12 marca br. w świetlicy wiej­skiej w Wielowsi, aby wspól­nie obchodzić swoje naj­waż­niej­sze w roku Święto, czyli Ogól­nopol­ski Dzień Sołtysa.

Bur­mistrz Wiesław Koń­czal ser­decz­nie powitał wszyst­kich uczest­ników spo­tkania, następ­nie zwrócił uwagę na ogromną rolę jaką peł­nią soł­tysi w samorządach lokal­nych i złożył głów­nym adresatom Święta ser­deczne życzenia dal­szych suk­cesów oraz satys­fak­cji z pracy na rzecz miesz­kań­ców wsi. Soł­tysi otrzymali okolicz­no­ściowe życzenia oraz listy, skierowane od Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

Po oficjal­nej czę­ści do życzeń dołączyli pod­opieczni świetlicy środowiskowej „Słoneczko”, działającej przy Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, a czas umilił występ Nell Polgert-​Martwijczuk.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD