Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Festyn ekologiczny „Nie ma śmieci są surowce”

Kon­kursy, zabawa na świeżym powietrzu i gril­lowanie — to wszystko wypeł­niło festyn ekologiczny „Nie ma śmieci są surowce”, który odbył się w nie­dziele 24 września br. w parku miej­skim przy ulicy Mogileń­skiej. To już druga edycja ekologicz­nej zabawy.

Pod­czas festynu ogłoszono wyniki kon­kursu ekologicz­nego organizowanego przez Bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala, w którym udział brały dzieci z przed­szkoli i szkół naszej gminy. Nagrody i wyróż­nienia wręczyła Sekretarz Gminy Joanna Zemełka.

Wszyst­kie oddziały przed­szkolne, które złożyły prace otrzymały upo­minki. Ponadto wyróż­nienie otrzymała grupa 5-​latków z przed­szkola Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz grupa Star­szaków z przed­szkola Hop-​siup. Następ­nie roz­dano nagrody w kategoriach: klasy I-​IV i V-​VII z klasami gimnazjalnymi.

W kategorii klas I-​IV:
- I miej­sce zajęła klasa III c ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich otrzymując voucher na wyjazd do kręgielni,
- II miej­sce zajęła klasa III e ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich otrzymując bon na kwotę 550 zł,
- III miej­sce zajęła klasa II z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu otrzymując bon na kwotę 450 zł.
Przy­znano jedno wyróż­nienie dla klasy IV b ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wielkopolskich.

W kategorii klas V-​VII:
- I miej­sce zajęła klasa VI z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu wygrywając voucher na wyjazd do kręgielni,
- II miej­sce zajęła klasa II b Gim­nazjum otrzymując bon o war­to­ści 550 zł,
- III miej­sce zajęła klasa V b ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich otrzymując bon o war­to­ści 450 zł.
Przy­znano rów­nież wyróż­nienie dla klasy V z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu.

Wszyst­kie prace można obej­rzeć w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej przy ul. Bar­ciń­skiej 11 w Pako­ści do 6 paź­dzier­nika br.

Na dzieci przez cały czas trwania festynu czekał dmuchany plac zabaw, gry i zabawy prowadzone przez animatorów, fotobudka, koło for­tuny z nagrodami. Poprzez zabawę dzieci uczyły się jak segregować i wykorzystywać śmieci. Było stanowisko naukowe, gdzie dzieci poznawały jak wykorzystać śmieci do ener­gii odnawialnej.

Dla uczest­ników imprezy były kieł­baski z grilla, słodycze wraz z napojami. W czasie trwania festynu roz­dawane były gadżety w postaci parasoli, długopisów i ołów­ków oraz worki do segregacji odpadów. Nie zabrakło muzycz­nej oprawy imprezy. Na zakoń­czenie wystąpił zespół Za– No-​Za.

Wszyst­kim uczest­nikom kon­kursu dziękujemy za tak liczny udział w konkursie.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD