Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Festyn Malucha na Orliku

W dniu dzisiej­szym, 7 sierp­nia br. na kom­plek­sie spor­towym „Orlik” odbył się Festyn Malucha, zor­ganizowany przez Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej oraz pakoskich animatorów. Zgromadzone w tym dniu dzieci cieszyły się wieloma atrak­cjami przy­gotowanymi specjal­nie dla nich.

Pod­czas festynu dzieci uczest­niczyły w zabawach spraw­no­ściowych i z zaan­gażowaniem rywalizowały w naj­róż­niej­szych kon­kuren­cjach takich jak kółko i krzyżyk, skoki na piłce czy mini hokej, prowadzonych pod czuj­nym okiem animatorów. Dla zwycięz­ców były medale oraz nagrody.

Praw­dziwą frajdą był nieod­płatny dmuchany plac zabaw. Dodat­kową atrak­cją było stoisko z farb­kami do malowania twarzy, gdzie dzieci chęt­nie malowały barwne motyle na buzi czy też inne postacie. W tak upalny dzień dzieci mogły ochłodzić się pod kur­tyną wodną.

Nie zabrakło rów­nież słod­kich nie­spodzianek w postaci waty cukrowej, cukier­ków, ciastek oraz róż­nego rodzaju żelek, a także chłod­nych napojów, które były konieczne w to gorące popołu­dnie. Po szaleń­stwach na dzieci czekały dar­mowe kieł­baski z grilla.

Ser­deczne podziękowania dla animatorów za pomoc i zaan­gażowanie w przy­gotowaniu Festynu.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD