Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Festyn Malucha na zakoń­czenie wakacji

Dobiega końca pełen rado­ści i bez­troski okres dwumiesięcz­nej prze­rwy wakacyj­nej. Dzieci z Gminy Pakość zebrały się na wspól­nym Festynie Malucha połączonym z zakoń­czeniem lata.

W ostatni piątek sierp­nia na Orliku przy ulicy Bar­ciń­skiej na dzieci czekało dużo atrak­cji. Dla wielu z nich koniec wakacji nie należy do ulubionych dni w roku, dlatego organizatorzy postarali się o dobrą atmos­ferę i uśmiech każ­dego dziecka.

Wśród atrak­cji pojawiły się dmuchane place zabaw, wata cukrowa, kieł­baski z grilla, a także ciasta i pączki. Przy stoisku Gminy Pakość czekały róż­nego rodzaju słodycze i napoje. Tradycyj­nie, animatorzy pakoskich Orlików przy­gotowali kon­kuren­cje spor­towe. Uczest­nicy mogli wykazać się m.in. w skokach w wor­kach, biegach na czas czy skokach na piłce. Zwycięzcy kon­kuren­cji spor­towych oraz naj­młodsi uczest­nicy festynu otrzymali fan­tastyczne torby z nagrodami. Całość imprezy zwień­czył kon­cert zespołu „Sen­sitive to Sound”.

Ser­deczne podziękowania dla firmy CRTiG Pacio Mate­usz Paciorek, firmy Rem­bud Janusz Bed­nar­ski, firmy Maxicar Mar­cin Zalew­ski, Kopalni Żwiru i Piasku A.E.D. Kowal­czyk, Kamieniar­stwa Robert Kur­czew­ski, Fabryki Wag Kalisto Hubert Grupa za wspar­cie imprezy.

Organizatorzy: Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej, Szkoła Pod­stawowa im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści oraz Animatorzy Orlików – Mariusz Lewan­dow­ski, Szymon Lewan­dow­ski, Leszek Adryan oraz Zbigniew Szubertowski.