Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Festyn Malucha pełen atrakcji

Dopisała pogoda, frekwen­cja, a przede wszyst­kim humory dzieciom pod­czas festynu Malucha, który w piąt­kowe popołu­dnie 22 lipca odbył się na Orliku przy ul. Mogileń­skiej. Jego organizatorzy, jak co roku, zadbali o szereg atrak­cji i to zarówno dla naj­młod­szych, jak i tych nieco starszych.

Na brak atrak­cji nikt nie mógł narzekać. Na dzieci czekały dmuchane zjeż­dżal­nie i skakańce. Pod czuj­nym okiem animatorów odbywały się kon­kursy spor­towe z nagrodami — bule, tor z prze­szkodami, skoki na piłce oraz wiele innych kon­kuren­cji. Pod­czas trwającego festynu klauni zabawiali naj­młod­szych przy­gotowując dla nich zabawy. Przy stanowisku z malowaniem twarzy dzieci zamieniały się w różne zwierzątka i postacie.

Nie mogło zabrak­nąć rów­nież Policjan­tów. Wakacje to dobry czas by przy­po­mnieć naj­młod­szym o bez­pieczeń­stwie — dzieci otrzymały książeczki edukacyjne. Mogły rów­nież zrobić sobie zdjęcie w policyj­nej czapce i w samo­chodzie. Na uczest­ników imprezy czekały dar­mowe kieł­baski z grilla, wata cukrowa, słodycze oraz napoje.


Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD