Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

III Festiwal Twór­czo­ści Osób Nie­peł­nospraw­nych „TON” w Pakości

W maju bieżącego roku ruszył projekt współ­finan­sowany ze środ­ków fun­dacji PZU, który odpowiadał na problem wykluczenia spo­łecz­nego, nie­do­war­to­ściowania osób z zaburzeniami psychicz­nymi i nie­peł­nospraw­nymi intelek­tual­nie. Uczest­nicy i ich opiekunowie brali udział w terapii z teatroterapii i arteterapii. W ramach projektu odbyły się wyjazdy do Muzeum Narodowego w Poznaniu i do Teatru Pomor­skiego „Baj” w Toruniu. Główną potrzebą realizacji projektu była moż­liwość zaprezen­towania się lokal­nej spo­łecz­no­ści oraz integrację z uczest­nikami środowiskowych domów samo­pomocy jak rów­nież upo­wszech­nienie pozytyw­nych postaw spo­łecz­nych wobec osób nie­peł­nospraw­nych, wiedzy dotyczącej nie­peł­nospraw­no­ści oraz uwraż­liwienie i wła­ściwe postrzeganie osób nie­peł­nospraw­nych poprzez umoż­liwienie osobom zdrowym udział w projek­cie w ramach wolon­tariatu. Finałem projektu był zor­ganizowany przez Świetlicę „Przy­stań” wraz z Ośrod­kiem Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści Festiwal Twór­czo­ści Osób Nie­peł­nospraw­nych „TON”, który odbył się w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

W festiwalu „TON” wzięło udział ok. 120 osób. Wśród zaproszonych gości byli: Bur­mistrz Pako­ści — Zyg­munt Groń, zastępca Bur­mistrza — Szymon Łeb­ski, Joanna Zemełka — Sekretarz Gminy Pakość, Mirosław Goz­dera — Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści, Katarzyna Kurow­ska — Kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, Ewa Sudoł — zastępca kierow­nika Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, Sebastian Wit­kow­ski — Dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, Elż­bieta Urbaniak z Firmy „Noteć”, Środowiskowe Domy Samo­pomocy z : Gniew­kowa, Ino­wrocławia, Janikowa, Krusz­wicy, Wonorza, Żalinowa, Żnina oraz gospodarze festiwalu – Świetlica „Przy­stań”. W tym roku po raz pierw­szy gościła na festiwalu młodzież wraz z nauczycielami ze szkół pod­stawowych z Pako­ści i Kościelca a także zaproszona publiczność.

Mogliśmy obej­rzeć 8 świet­nych przed­stawień, które zostały nagrodzone okazałymi nagrodami ufun­dowanymi przez Fun­dację PZU oraz Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści i Gminną Komisję Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości.

Scena tęt­niła życiem. Bohaterzy festiwalu wypadli fan­tastycz­nie. Atmos­fera spo­tkania prze­szła nasze naj­śmiel­sze oczekiwania. Było klimatycz­nie, sym­patycz­nie w powietrzu czuć było dobrą ener­gię. Festiwal wpisał się na stałe w kalen­darz imprez organizowanych przez Świetlicę „Przystań”.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD