Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

III Gala Sportu za nami…

Za nami spor­towe pod­sumowanie 2017 roku. Już po raz III naj­lepsi spor­towcy z Gminy Pakość spo­tkali się na uroczystej Gali Sportu, pod­czas której wręczone zostały puchary i dyplomy za osiągnięcia uzyskane w 2017 roku.

Impreza odbyła się w Ośrodku Kul­tury i Turystyki. W tym roku for­muła Gali Sportu była inna niż w latach poprzed­nich. Specjal­nie powołana kapituła wybrała zwycięz­ców w dziesięciu kategoriach, a wyniki odczytywane były dopiero pod­czas Gali.

Przy­byłych Gości powitał Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal. Wśród zaproszonych gości znaleźli się nie tylko naj­lepsi spor­towcy gminy ale rów­nież działacze spor­towi oraz osoby wspierające sport.

„Sport jest jedną z naj­bar­dziej pod­stawowych rzeczy w życiu człowieka. I to sport na tym poziomie dziecięcym, młodzieżowym. To dzięki spor­towi kształ­tuje się charak­tery młodych ludzi, to sport przede wszyst­kim uczy wygrywać. Aby ktoś mógł zwyciężać w życiu dorosłym to przede wszyst­kim musi się nauczyć zwyciężać w dzieciń­stwie (…). Cieszę się bar­dzo, że jeste­ście tutaj dzisiaj, że będziemy się dzisiaj wspól­nie dobrze bawili” — powiedział Wiesław Koń­czal.

Laureatami w poszczegól­nych kategoriach zostali:
- p. Dominik Kowal­ski — Zawod­nik Roku 2017 w kat. Szkół Pod­stawowych,
- p. Wik­tor Racław — Odkrycie Roku 2017,
- p. Joanna Paw­lak — Zawod­nik Roku 2017 w Strzelec­twie Spor­towym,
- p. Błażej Emeschaj­mer — Koszykarz Roku 2017,
- p. Hubert Wój­cik — Pił­karz Roku 2017 w kat. Junior,
- p. Bar­tłomiej Delekta — Pił­karz Roku 2017 w kat. Senior,
- p. Grzegorz Lasota — Żeglarz Roku 2017,
- p. Mirosław Milew­ski — Trener Roku 2017.

Spor­tow­cem Roku 2017 został zawod­nik Klubu Spor­towego Notecianka Pakość p. Bar­tłomiej Delekta, za którego zwycięstwo ode­brał kierow­nik drużyny Łukasz Gajew­ski. Natomiast w kategorii „Zasłużony dla Sportu” został p. Tade­usz Grupa, który obchodził jubile­usz 50-​lecia działal­no­ści spor­towej.

Uroczyste wręczanie pucharów prze­plecione były występami Zespołu Muzycz­nego „Moon River „.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD