Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

IV Gala Sportu

W piąt­kowy wieczór w sali Ośrodka Kul­tury i Turystyki odbyła się coroczna Gala Sportu.

Pod­czas tej wyjąt­kowej uroczysto­ści nagrodzono pakoskich spor­tow­ców, trenerów i działaczy. Zaproszonych Gości powitał Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń.

For­muła Gali była taka sama jak w roku ubiegłym. Specjal­nie powołana kapituła wybrała zwycięz­ców w osiem­nastu kategoriach, a wyniki odczytywane były dopiero pod­czas Gali. Były rów­nież dwa specjalne wyróż­nienia dla dobrze zapowiadających się drużyn sportowych.

Nagrodzeni spor­towcy reprezen­tują naj­róż­niej­sze dys­cypliny spor­towe – nie­prze­rwanie króluje piłka nożna, koszykówka ale nie zabrakło rów­nież nowych dys­cyplin jak karate, taniec czy motocross. Warto pod­kreślić, iż naj­młod­szym nagrodzonym spor­tow­cem pod­czas dzisiej­szej Gali Sportu był Wik­tor Zakaszew­ski — 6-​letni karateka.

Laureatami w poszczegól­nych kategoriach zostali:
- Adrianna Jaskuła — Zawod­nik Roku 2018 w kat. Szkół Podstawowych,

- Drużyna dziew­cząt, w składzie: Natalia Per­likow­ska, Klaudia Wój­cik, Dżenifer Bryda, Nikola Tom­czak, Zuzanna Kubiszew­ska, Oliwia Wiśniew­ska ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego za zajęcie IV miej­sce w wojewódz­kich igrzyskach młodzieży szkol­nej w drużynowych biegach prze­łajowych dziew­cząt — Żeń­ska Drużyna Roku 2018 w kat. Szkół Podstawowych,

- Drużyna chłop­ców, w składzie: Alek­san­der Nadol­ski, Witold Macina, Mate­usz Streich, Błażej Emeschaj­mer, Adam Kurek, Oskar Skunicki, Hubert Marek, Krystian Cuber, Filip Kur­czew­ski ze Szkoły ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści za zajęcie IV miej­sce w wojewódz­kich igrzyskach młodzieży szkol­nej w koszykówce chłop­ców — Męska Drużyna Roku 2018 w kat. Szkół Podstawowych,

- Filip Mar­ciniak — Pił­karz Roku 2018 w kat. Orlik,

- Patryk Nowak — Pił­karz Roku 2018 w kat. Junior Młodszy,

- Bar­tosz Zwoliń­ski — Pił­karz Roku 2018 w kat. Tramp­karz Młodszy,

- Adam Kozłow­ski — Pił­karz Roku 2018 w kat. Tramp­karz Star­szy,

- Roger Babiarz — Pił­karz Roku 2018 w kat. Senior,

- Odkrycie Roku 2018 — Weronika Obiała,

- Oskar Skunicki — Koszykarz Roku 2018,

- Filip Kur­czew­ski — Żeglarz Roku 2018,

- Mariusz Jar­donow­ski — Naj­lep­szy Zawod­nik 2018 w kat. Strzelec­two Sportowe,

- Wik­tor Zakaszew­ski — Karateka Roku 2018,

- Drużyna Chatty Chatty Crew w składzie: Emilia Kacz­marek, Julia Krauze, Amelia Kumar, Iga Mrocz­kow­ska, Julia Nadolna, Julia Piętas, Liliana Popieliń­ska, Weronika Skonieczna, Wik­toria Sudoł, Zuzanna Świercz, Kac­per Woliń­ski — Taniec Roku 2018,

- Arkadiusz Pad­niew­ski — Trener Roku 2018 (wyróż­nienie ode­brał Mirosław Zakaszewski),

- Gwidon Sudoł — Wyróż­nienie dla Działacza Roku 2018,

- Jerzy Sudoł — Wyróż­nienie w kat. Zasłużony dla Sportu (wyróż­nienie ode­brał p. Ryszard Sudoł).

Statuetkę Spor­towca Roku 2018 otrzymał Filip Kurczewski.

Pod­czas Gali wręczono rów­nież dwa wyjąt­kowe wyróż­nienia:
- Wyróż­nienie dla Drużyny Żaków w kat. Przy­szłość Sportu, drużyna w składzie: Piotr Cecelon, Szymon Iskra, Kamil Foleher, Franek Bucholc, Igor Kosiń­ski, Łukasz Kosiń­ski, Mikołaj Krusiń­ski, Oliwier Maj, Filip Mar­ciniak, Wik­tor Pod­laszew­ski, Szymon Ojczenasz, Mikołaj Popielarz, Nikodem Sobieral­ski, Bar­tek Stawicki, Jakub Świercz, Woj­ciech Szot, Lena Oleszko, Oliwier Gil, Igor Moritz, Mate­usz Jarek, Michał Lewandowski,

- Wyróż­nienie dla Drużyny Skrzatów w kat. Przy­szłość Sportu, drużyna w składzie: Igor Chrząszcz, Kac­per Filipiak, Mar­cel Filipiak, Dawid Fur­dal, Krzysz­tof Szklar­ski, Krzysz­tof Kaliń­ski, Igor Thiel­mann, Filip Maciej­czak, Woj­tek Maciej­czak, Szymon Malik, Nikodem Nawrocki, Olek Nowakow­ski, Oskar Pufal, Olek Sudoł, Oliwier Szafar­czyk, Mikołaj Tomaszew­ski, Tymote­usz Paw­łow­ski, Fabian Wencka, Szymon Wiśniew­ski, Kuba Popław­ski, Filip Babiarz.

Imprezę poprowadził Piotr Wolt­man, a wieczór uświet­nił występ zespołu Dr Blues.

Wszyst­kim nominowanym i nagrodzonym ser­decz­nie gratulujemy!

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD