Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

IV Spot Mer­cedes Benz w Pako­ści za nami

Od kil­kudziesięciolet­nich klasyków po now­sze modele… W sobot­nie popołu­dnie na placu przed Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej odbył się zlot wła­ścicieli mer­cedesów oraz aut klasycz­nych. Pod­czas wydarzenia można było podziwiać 54 różne modele aut.

Był to IV spot na Kujawach, po raz II zor­ganizowany w Pako­ści. Oprócz Mer­cedesów w spo­cie wzięły udział rów­nież zabyt­kowe fiaty, citroeny, ople, polonezy, hamery, trabanty, a także wiele innych ciekawych modeli, w tym trak­tory i motocykle. Naj­star­sze auto na zlocie pochodziło z 1935 roku i był to angiel­ski przed­wojenny Stan­dard 12 (w Pol­sce znaj­dują się tylko dwa egzem­plarze), a naj­młod­szy mer­cedes klasy E z 2015.

Spore zain­teresowanie wzbudziła replika czołgu FT-​17. Na zakoń­czenie zagrał zespół Kielak & Green Company.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD