Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Jubile­usz 390-​lecia ist­nienia Kalwarii

Pod­czas ostat­niej sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści, która odbyła się 28 grud­nia br. Radni Rady Miej­skiej pod­jęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubile­uszu 390-​lecia Kal­warii Pakoskiej w Gminie Pakość.

Jed­nocześnie w listopadzie 2017 r. Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal wraz z o. Kamilem Pacz­kow­skim oraz prezesem fun­dacji Kal­waria Pakoska Anną Grupa złożyli do Kurii Metropolital­nej w Gnieź­nie wniosek o objęcie uroczysto­ści jubile­uszowych honorowym patronatem ks. Arb. Woj­ciecha Polaka, na który otrzymali pozytywną odpowiedź. Prośbę o objęcie honorowym patronatem tych uroczysto­ści wystosowano rów­nież do Mar­szałka Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Treść uchwały…

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD