Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Jubile­usz 70-​lecia KS Notecianki Pakość i 125-​lecie pakoskiego sportu

70 lat tradycji — takim dorob­kiem może pochwalić się Klub Spor­towy Notecianka Pakość, który w nie­dzielę 17 paź­dzier­nika świętował swój jubile­usz. Uroczystość zgromadziła wiele osób zaan­gażowanych w jego działal­ność. W tym dniu świętowano rów­nież 125-​lecie pakoskiego sportu.

Jubile­usz roz­począł się mszą święta w kościele pw. św. Bonawen­tury w Pako­ści. Pod­czas czę­ści oficjal­nej, która odbyła się w Ośrodku Kul­tury i Turystki prezes Notecianki Pakość Gwidon Sudoł podziękował w imieniu zarządu i człon­ków klubu za wielolet­nią współ­pracę i wsparcie.

Uroczystość bogata była w liczne prze­mówienia zebranych gości, którzy kierowali podziękowania dla wszyst­kich osób angażujących się w działal­ność klubu i roz­wój piłki noż­nej w gminie Pakość. Wszyscy zebrani goście życzyli dal­szych suk­cesów i gratulowali pięk­nej, wielolet­niej historii klubu. Waż­nym punk­tem uroczysto­ści było przy­znanie złotych oraz srebr­nych honorowych odznaczeń Kujawsko-​Pomorskiego Związku Piłki Noż­nej oraz złotych, srebr­nych i brązowych honorowych odznaczeń Pol­skiego Związku Piłki Noż­nej. Brązowy medal za zasługi dla Pol­skiego Związku Piłki Noż­nej otrzymał były prezes KS Notecianki Pakość, działacz i zawod­nik p. Tade­usz Grupa.

Złotą honorową odznakę Pol­skiego Związku Piłki Noż­nej otrzymał bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, srebrną honorową odznakę Pol­skiego Związku Piłki Noż­nej otrzymał skarb­nik KS Notecianka Pakość Andrzej Lewan­dow­ski oraz były pił­karz i działacz Bronisław Dudek, a brązową honorową odznakę Pol­skiego Związku Piłki Noż­nej otrzymał kierow­nik KS Notecianka Pakość Łukasz Gajew­ski oraz prezes KS Notecianka Pakość Gwidon Sudoł.

Złotą honorową odznakę Kujawsko-​Pomorskiego Związku Piłki Noż­nej otrzymali: trener i były pił­karz klubu Michał Nadol­ski, działacz Stanislaw Siem­bab, srebrną honorową odznakę Kujawsko-​Pomorskiego Związku Piłki Noż­nej otrzymał gospodarz obiektu Mar­cin Dąbrow­ski, wice prezes KS Notecianka Pakość Mariusz Per­likow­ski, członek zarządu Karol Lewan­dow­ski, działacz Michał Krusiń­ski, działacz Hubert Grupa, działacz Daniel Kowal­czyk, działacz Emanuel Kowal­czyk oraz działacz Mate­usz Paciorek.

Klub uhonorowany został plakietą Pol­skiego Związku Piłki Noż­nej oraz pucharem Kujawsko-​Pomorskiego Związku Piłki Noż­nej z okazji swojego jubileuszu.

Korzystając z okazji zarząd KS Notecianki Pakość podziękował pił­karzom, działaczom i sponsorom.

W uroczysto­ści udział wzięli: poseł na Sejm Mag­dalena Łośko, prze­wod­nicząca Sej­miku Elż­bieta Piniew­ska, starosta Ino­wrocław­ski Wiesława Paw­łow­ska, wicestarosta Ino­wrocław­ski Włodzimierz Figas, wiceprzewod­niczący Rady Powiatu Ino­wrocław­skiego Ryszard Jagodziń­ski, radny Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, komen­dant Komisariatu Policji w Pako­ści w Pako­ści pod­kom. Maciej Wiśniew­ski, wiceprezes Kujawsko-​Pomorskiego Związku Piłki Noż­nej Michał Dołożenko, prezes Toruń­skiego Okręgu Piłki Noż­nej Dariusz Durda, członek zarządu Kujawsko-​Pomorskiego Związku Piłki Noż­nej January Stodolny, prezes Stowarzyszenia Firm Miasta i Gminy Pakość Hubert Grupa, sekretarz Stowarzyszenia Firm Miasta i Gminy Pakość Katarzyna Tom­czak, człon­kowie Stowarzyszenia oraz dyrek­torzy placówek oświatowych.

Po oficjal­nej czę­ści na płycie boiska spor­towego odbył się mecz piłki noż­nej, w którym zmagali się Old­boy Notecianki Pakość kon­tra Old­boy Unia Gniew­kowo. Po meczu, wśród zgromadzonych kibiców odbyło się losowanie nagród ufun­dowanych przez zarząd KS Notecianka Pakość oraz Stowarzyszenie Firm Miasta i Gminy Pakość.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD