Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Jubile­usz nestorki gminy Pakość

W dniu 13 lipca 2013 roku swój jubile­usz 100 — urodzin obchodziła p. Czesława Gul­czew­ska, miesz­kanka Pako­ści. Uroczystość uczczono w Urzędzie Stanu Cywil­nego w Pako­ści, gdzie w obec­no­ści rodziny, przyjaciół i znajomych przy­witał ją Bur­mistrz Pako­ści p. Wiesław Koń­czal oraz kierow­nik USC p. Elż­bieta Szym­bor­ska prze­kazując wyrazy uznania osiągnięcia tak pięk­nego wieku, życząc jed­nocześnie dal­szych lat w zdrowiu i pogodzie ducha.

EPSON058

Do życzeń dołączyli się rów­nież obecni przed­stawiciele Zarządu Koła Związku Kom­batan­tów Rzecz­pospolitej Pol­skiej i Byłych Więź­niów Politycz­nych w Pako­ści p. Ignacy Sar­necki i Ryszard Dolecki gratulując bogac­twa doświad­czeń i uznania dla trudów i dorobku całego życia. P.Czesławie wręczono kwiaty, listy gratulacyjne oraz okolicz­no­ściowe pamiątki. Szanowna jubilatka otrzymała rów­nież listy gratulacyjne wraz z naj­ser­decz­niej­szymi życzeniami od Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska oraz Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego Ewy Mes.

Pani Czesława Gul­czew­ska urodziła się w Pako­ści, w domu przy ulicy Szkol­nej, na której mieszka do chwili obec­nej. Jest matką 2 córek i syna oraz bab­cią 3 wnucząt. Od 1960 roku jest wdową, a od 40 lat prze­bywa na emeryturze po latach pracy w Fabryce „Noteć” w Pakości.

EPSON059