Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kal­waryj­ski Bieg Jubileuszowy

Pogoda dopisała, dopisali i uczest­nicy. Pośród bar­kowych kaplic w Pako­ści, z okazji 390-​lecia ist­nienia Kal­warii Pakoskiej odbył się Jubile­uszowy Bieg Kal­waryj­ski. Uroczystego otwar­cia imprezy dokonał Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Kończal.

Impreza, której start i meta zlokalizowane były przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej, zgromadziła 155 uczest­ników. Zawody roze­grane zostały w 4 kategoriach.
Jako pierwsi na star­cie stanęli naj­młodsi uczest­nicy biegu — dzieci w wieku do lat 6. Do pokonania mieli 1/​4 dystansu czyli 100 metrów. 200 metrów do prze­biegnięcia mieli uczest­nicy do lat 11, natomiast 780 metrów biegacze do lat 16. Dorośli star­towali w kategorii open, która liczyła 3,9 km.

I miej­sce w kategorii dzieci do lat 6 zajął Mak­symilian Miler,
I miej­sce w kategorii dzieci w wieku 711 lat zajął Paweł Czkal­ski,
I miej­sce w kategorii dzieci w wieku 1216 lat zajął Maciej Nie­wiadom­ski.
I miej­sce w kat. open kobiet zwyciężyła Natalia Jabłoń­ska,
I miej­sce w kat. open męż­czyzn zajął p. Rafał Tomkiewicz.

Na mecie wszyscy zawod­nicy otrzymali okazjonalne medale, a na naj­lep­szych czekały puchary.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD