Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kon­dolen­cje

Głęboko poruszeni tragiczną śmier­cią Prezydenta Gdań­ska Pawła Adamowicza składamy naj­szczer­sze wyrazy głębokiego współ­czucia Rodzinie, bliskim, przyjaciołom, znajomym Zmar­łego oraz wszyst­kim gdańsz­czanom po bolesnej stracie Prezydenta

Bur­mistrz Pako­ści — Zyg­munt Groń
Zastępca bur­mistrza — Szymon Łep­ski
Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej — Michał Siem­bab
oraz Miesz­kańcy Gminy Pakość

kondolencje

To wielka tragedia, dla Gdań­ska, jak i dla Pol­ski. Naszą manifestacją prze­ciw agresji chcemy pod­kreślić, że nie ma zgody na prze­moc. Powin­niśmy zakopywać róż­nice, jakie są między nami, żeby ten świat zmienił się na lep­sze. Teraz w momen­cie zadumy i reflek­sji połączeni w smutku i bólu pozostańmy razem. Nie możemy godzić się na szerzącą się nienawiść, agresję i przemoc.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD