Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kon­kurs fotograficzny „Kujawsko-​Pomorskie: podoba mi się”

Zachęcamy Miesz­kań­ców Gminy Pakość do udziału w kon­kur­sie na naj­lep­szą pracę przed­stawiającą projekty zrealizowane w Kujawsko-​Pomorskiem ze wspar­ciem Regional­nego Programu Operacyjnego.

Kon­kurs pn. „Kujawsko-​Pomorskie: podoba mi się” roze­grany zostanie w dwóch kategoriach:

- fotografia pojedyncza,

- fotorepor­taż.

W każ­dej kategorii przy­znawane są nagrody finansowe:

- I nagroda – 2 000 złotych,

- II nagroda – 1 500 złotych,

- III nagroda – 1 000 złotych,

- wyróż­nienia – 800 złotych.

Ocenie pod­legać będą wyłącz­nie zdjęcia inwestycji lub przed­się­wzięć, które zostały zrealizowane dzięki dofinan­sowaniu z Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20072013 lub na lata 20142020. Infor­macji o tych inwestycjach można szukać na www​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl oraz na www​.moj​region​.eu. Komisja kon­kur­sowa oceni m.in. jakość tech­niczną fotografii, oryginal­ność i kreatywność.

Szczegóły w regulaminie:

pdfRegulamin 1.02 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD