Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kon­kurs fotograficzny „Przy­roda wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego”

Wojewoda Kujawsko-​Pomorski ser­decz­nie zaprasza miesz­kań­ców wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego do udziału w kolej­nej edycji kon­kursu fotograficz­nego pn. „Przy­roda wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego”.

Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można prze­syłać poprzez stronę: http://​kon​kurs​foto​.byd​goszcz​.uw​.gov​.pl/ do dnia 6 maja 2019 r.

Spo­śród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac, które w spo­sób naj­ciekaw­szy przed­stawiać będą piękno przy­rody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza. Zwień­czeniem kon­kursu będzie przy­znanie cen­nych nagród rzeczowych oraz umiesz­czenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego.

plakat foto Przyroda 2019

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD