Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kon­kurs na Bożonarodzeniową kartkę z kujaw­skim motywem

LGD Czar­noziem na Soli zaprasza do udziału w kolej­nym kon­kur­sie na Kartkę Bożonarodzeniową z kujaw­skim motywem.

Celem kon­kursu jest stworzenie unikatowej kartki na święta z kujaw­skim motywem. Stwórz kartkę wyrażającą nastrój świąteczny, dołącz wypeł­nioną i pod­pisaną kartę zgłoszeniową i dostarcz na adres: ul. Nie­pod­legło­ści 16, 88150 Krusz­wica do 13 grud­nia 2021 r. do godz. 15:30.

Na zwycięz­ców w każ­dej kategorii wiekowej czekają atrak­cyjne nagrody. Wszel­kie nie­zbędne infor­macje znaj­dują się w Regulaminie konkursu.

pdfRegulamin 349.29 KB

pdfKarta zgłoszeniowa 357.58 KB

konkurs