Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kon­kurs na „naj­ład­niej oświetlony i udekorowany ogród lub bal­kon w Gminie Pakość”

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza do udziału w kon­kur­sie na „Naj­ład­niej oświetlony i udekorowany ogród lub bal­kon w Gminie Pakość”.

Co roku w okresie świąteczno-​noworocznym przy­bywa w Gminie Pakość pięk­nych dekoracji i iluminacji świetl­nych. Miesz­kańcy coraz chęt­niej ozdabiają ogrody, okna, bal­kony czy siedziby firm. Te świąteczne dekoracje tworzą w Gminie nie­po­wtarzalny klimat.

Celem kon­kursu jest upięk­szenie, pod­niesienie atrak­cyj­no­ści i walorów estetycz­nych miasta oraz pod­kreślenie wyjąt­kowo­ści Świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

pdfRegulamin kon­kursu56.45 KB

pdfKarta zgłoszeniowa 51.67 KB

IMG 9239