Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kon­kurs na pomysłowy witacz dożynkowy

Zapraszamy wszyst­kie sołec­twa z terenu Gminy Pakość do udziału w kon­kur­sie na „Pomysłowy witacz dożyn­kowy 2022 organizowanym przez Mar­szałka Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego. Celem kon­kursu jest zachowanie tradycji budowania w sołec­twach słomianych scenografii, nawiązujących do dożynek oraz aktywizacja miesz­kań­ców sołec­twa do wzajem­nej współ­pracy i integracji.

Wśród wszyst­kich zgłoszeń, zgod­nie z wymaganiami organizatora, Gmina Pakość wytypuje i zgłosi do kon­kursu tylko jeden witacz.

Infor­mujemy, iż zgod­nie z regulaminem każdy witacz dożyn­kowy powinien posiadać infor­mację o dacie i miej­scu jego spo­rządzenia oraz być udostęp­niony do wglądu komisji kon­kur­sowej do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

Warun­kiem udziału w Kon­kur­sie jest złożenie:
1) prawidłowo wypeł­nionego zgłoszenia kon­kur­sowego, zgod­nie z załącz­nikiem nr 1 do niniej­szego Regulaminu,
2) pod­pisanej zgody na prze­twarzanie danych osobowych udzielanej przez osobę, której dane dotyczą, zgod­nie z załącz­nikiem nr 2 do niniej­szego Regulaminu. Dokument musi być pod­pisany przez bur­mistrza Pako­ści, soł­tysa zgłaszanego sołec­twa oraz przed­stawiciela wykonawców/​wykonawcy witacza, za wyjąt­kiem gdy powyż­szym przed­stawicielem jest soł­tys,
3) pod­pisanej infor­macji w związku z prze­twarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, zgod­nie z załącz­nikiem nr 3 do niniej­szego Regulaminu. Dokument musi być pod­pisany przez bur­mistrza Pako­ści, soł­tysa zgłaszanego sołec­twa oraz przed­stawiciela wykonawców/​wykonawcy witacza, za wyjąt­kiem gdy powyż­szym
przed­stawicielem jest soł­tys,
4) na elek­tronicz­nym nośniku infor­macji dokumen­tacji fotograficz­nej zawierającej mak­symal­nie 5 zdjęć przed­stawiających witacz dożyn­kowy z dobrze widoczną nazwą miej­scowo­ści i datą. Zdjęcia witacza powinny być czytelne, w dobrej jako­ści, a autor zdjęć powinien wyrazić zgodę na ich publikację. Należy je prze­słać w oddziel­nych plikach, w roz­dziel­czo­ści umoż­liwiającej prze­prowadzenie oceny oraz w for­macie .jpg lub .jpeg.

Zgłoszenia do kon­kursu należy dokonać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, pok. nr 14 w nie­prze­kraczal­nym ter­minie do 21 września 2022 r.

pdfSzczegóły w regulaminie.116.44 KB

pdfFor­mularz zgłoszeniowy87.12 KB

pdfZgoda na prze­twarzanie danych osobowych 76.42 KB

pdfInfor­macja RODO82.21 KB

2021 08 25 dozynki witacz chelminska fot szymon zdzieblo 007

Fot. Szymon Zdziebło

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD