Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kon­kurs na naj­pięk­niej­szy ogród lub balkon

Zachęcamy miesz­kań­ców Gminy Pakość do wzięcia udziału w kon­kur­sie na naj­pięk­niej­szy ogród i bal­kon „Mój piękny Ogród” i „Mój Piękny Bal­kon”, którego organizatorem jest Bur­mistrz Pako­ści oraz Szkółka Bylin Barcikowscy.

Warun­kiem uczest­nic­twa w kon­kur­sie jest wypeł­nienie karty zgłoszeniowej, znaj­dującej się na stronie Urzędu Miej­skiego lub na stronie www​.bar​cikow​scy​.eu, a także otrzymać w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej lub w Szkółce Roślin Ozdob­nych Bar­cikow­scy (ul. Mogileń­ska 14). Do deklaracji należy dołączyć 310 aktual­nych zdjęć ogrodu lub bal­konu w for­mie cyfrowej lub na papierze fotograficz­nym. Widok można rów­nież udokumen­tować w for­mie filmu, którego czas nie może prze­kroczyć 5 minut.

Do wygrania bony w wysoko­ści 600 zł, 300 zł, 150 zł na zakup roślin w Szkółce Roślin Ozdob­nych Bar­cikow­scy oraz pakiet natural­nych nawozów Florendi i statuetka.

Ter­min nad­syłania zgłoszeń trwa od 16 czerwca do 10 lipca br.

Celem kon­kursu jest aktywizacja miesz­kań­ców i moż­liwość przed­stawienia efek­tów ich pracy w ogrodzie i/​lub na bal­konie. To także promocja pomysłowo­ści i ciekawych roz­wiązań dekorator­skich i ogrod­niczych stosowanych przez miesz­kań­ców Gminy Pakość. Celem pośred­nim jest także poprawa estetyki Gminy, a także docenienie dbało­ści o własną posesję i ogród, a w rezul­tacie wyłonienie i nagrodzenie naj­pięk­niej­szych ogrodów i tarasów z terenu Gminy Pakość.

Szczegóły w regulaminie.

Regulamin Kon­kursu „Mój piękny ogród”, „Mój piękny balkon”

Karta zgłoszeniowa

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD