Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kon­stytucja 3 maja

Obecna sytuacja spo­wodowana pan­demią koronawirusa pozwala jedynie na sym­boliczne uczczenie 229 rocz­nicy uchwalenia Kon­stytucji 3 Maja.

Święto Kon­stytucji 3 Maja upamięt­nia uchwalenie pierw­szej, pol­skiej ustawy zasad­niczej regulującej ustrój Rzeczypospolitej. Z jej powołaniem wiązały się nadzieje na umoc­nienie Pol­ski na arenie międzynarodowej, ustawa dawała też szansę na prze­prowadzenie koniecz­nych reform ustrojowych. Kon­stytucja miała także gwaran­tować nie­zależ­ność polityczną od zagrażających Pol­sce sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii.

Po odzyskaniu nie­pod­legło­ści w 1918, rocz­nica Kon­stytucji 3 Maja uchwałą Sejmu Ustawodaw­czego z 1919 roku została uznana świętem narodowym. Po II woj­nie światowej zwyczaj obchodów powrócił, ale trwał tylko do 1946 roku, kiedy to ówczesne władze zabroniły publicz­nego świętowania. Wszel­kie próby manifestowania patriotyzmu w tych dniach były tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne znie­sione ustawą z 18 stycz­nia 1951 roku. Przy­wrócono je dopiero w 1990 roku.

W godzinach poran­nych w Kościele p.w. św. Bonawen­tury pod prze­wod­nic­twem o. Kamila Pacz­kow­skiego odbyła się uroczysta msza święta za ojczyznę. Natomiast w samo połu­dnie władze samorządowe na czele z bur­mistrzem Zyg­mun­tem Groniem złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami i pomnikami upamięt­niającymi ważne wydarzenia w dziejach Polski.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD