Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Koza odwiedziła Urząd

W ostat­nie dni kar­nawału jak na tradycję przy­stało spo­tkać można na kujaw­skich drogach fan­tastyczne korowody prze­bierań­ców z masz­karami zwierzęcymi.

Główną rolę pełni jak sama nazwa zwyczaju wskazuje — koza. Jed­nak nie możemy zapo­mnieć rów­nież o resz­cie barw­nych postaci takich jak: para młoda, bocian, niedź­wiedź, baba i dziad oraz inni przebierańcy.

Zwyczajem prak­tykowanym jest noszenie pasty do butów i smarowanie nią twarzy napo­tkanych młodych ludzi, a w szczegól­no­ści dziew­cząt, które zapew­nić ma powodzenie i życie w dostatku.
Naszą gminę kościelecka „koza” odwiedziła w dniu dzisiej­szym. W postacie wcielili się uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu.

Jest to nie­samowite wydarzenie, gdyż w czasach współ­czesnych obrzęd ten zanika, jed­nak na Kujawach tradycji stała się zadość i znów możemy cieszyć się tym ciekawym obrzędem zwiastującym wiosnę. Do zobaczenia za rok!

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD