Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Łazanki i pasz­teciki z Wielowsi pod­biły Rypin

Trudno wymienić jed­nym tchem wszyst­kie potrawy ser­wowane przez Koło Gospodyń Wiej­skich oraz Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś w Gminie Pakość na Dożyn­kach Wojewódz­kich odbywających się w minioną nie­dzielę 9 września br. w Rypinie.

Dożynki Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego stanowiły kolejną już w tym roku imprezę, gdzie spo­łecz­ność Wielowsi mogła wykazać się nie tylko swoimi talen­tami organizacyj­nymi, ale przede wszyst­kim zaan­gażowaniem w życie spo­łeczne i promowanie naszej „małej Ojczyzny”.

- Cieszę się ogrom­nie z dużego zaan­gażowania w przy­gotowanie stoiska w Rypinie przez nasze KGW i Stowarzyszenie. Ile to kosz­towało wkładu pracy i poświęconego czasu zro­zumie tylko ten, który sam uczest­niczył w tego rodzaju akcjach. I za to wszyst­kim dziękuję, a nagrodą niech będzie tłok na naszym stoisku powodowany przez osoby zain­teresowane naszym jadłem oraz zapowiadanymi w przy­szłym roku wyścigami trak­torów – mówi Agnieszka Stępień, prze­wod­nicząca KGW w Wielowsi

- Uważam, że mieliśmy naprawdę dobrze przy­gotowane stoisko, a szczególne wrażenie robił słomiany ciągnik rol­niczy będący reklamą Wyścigów Trak­torów. Nie­codzienne potrawy zrobione przez dziew­czyny z Koła Gospodyń Wiej­skich, tłoczenie świeżego soku z jabłek przez Pana Andrzeja Stachowiaka powodowało, że przy­chodziło do nas naprawdę dużo osób – stwier­dziła Wioletta Kraw­czyk, soł­tys Wielowsi.

Człon­kowie KGW i Stowarzyszenia Roz­woju Sołec­twa Wielowieś w Gminie Pakość reprezen­towali na Dożyn­kach Wojewódz­kich nie tylko naszą gminę, ale rów­nież powiat ino­wrocław­ski i Lokalną Grupę Działania „Czar­noziem na soli”. Za to wszystko należą się im podziękowania od całej naszej społeczności.

W trak­cie oficjal­nej czę­ści Dożynek, bur­mistrz Wiesław Koń­czal otrzymał z rąk Wojewody Ewy Mes i Mar­szałka Wojewódz­twa Piotra Cał­bec­kiego Srebrny Krzyż Zasługi za działal­ność na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej, nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.