Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Majówka pełna atrakcji

Kon­cert zespołu Szulerzy i ProArte, dmuchany plac zabaw dla naj­młod­szych, a także Kal­waryj­ski Bieg Jubile­uszowy — to tylko nie­które atrak­cje tegorocz­nej majówki, która odbyła się w dniach 13 maja br.

Pierw­szy dzień długiego week­endu roz­począł się festynem w Parku Mogileń­skim. Na scenie zaprezen­towali się uczniowie ze Szkół Pod­stawowych z Pako­ści oraz z Kościelca, a także dzieci i młodzież sek­cji tanecz­nej działającej przy Ośrodku Kul­tury i Turystyki. Po występach uczniów przy­szedł czas na profesjonalistów — zespół Szulerzy. Grupa grająca muzykę blues, rock and roll wprawiła wszyst­kich zgromadzonych w pozytywny nastrój.

Dzieci mogły dać upust ener­gii na roz­stawionym dmuchanym placu zabaw. Na zakoń­czenie odbyła się zabawa taneczna z zespołem Figaro.

Drugi dzień majówki odbył się na spor­towo. Z okazji przy­padającej 390-​letniej rocz­nicy powstania Kal­warii Pakoskiej zor­ganizowany został Kal­waryj­ski Bieg Jubile­uszowy. W czterech kategoriach udział wzięło łącz­nie 155 biegających.

I miej­sce w kategorii dzieci do lat 6 zajął Mak­symilian Miler,
I miej­sce w kategorii dzieci w wieku 711 lat zajął Paweł Czkal­ski,
I miej­sce w kategorii dzieci w wieku 1216 lat zajął Maciej Nie­wiadom­ski.
I miej­sce w kategorii open kobiet zwyciężyła Natalia Jabłoń­ska,
I miej­sce w kategorii open męż­czyzn zajął p. Rafał Tomkiewicz.

Ostat­niego dnia majówki w Kościele pw. św. Bonawen­tury odbyła się Msza Święta w inten­cji Ojczyzny, zakoń­czona złożeniem kwiatów pod pamiąt­kową tablicą znaj­dującą się na budynku Ratusza. O godz. 16.00 przy fon­tan­nie odbył się kon­cert w wykonaniu grupy ProArte. W uroczysto­ści udział wzięli Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal oraz Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak.

Apel Bur­mistrza Pakości

w sprawie uczczenia 100. rocz­nicy wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​1919 i Odzyskania Nie­pod­legło­ści odczytany przez Bur­mistrza 3 maja na Rynku w Pako­ści.

W grud­niu 2018 roku przy­pada 100. rocz­nica wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego, w którym swoją rolę god­nie ode­grali miesz­kańcy Pako­ści. To tutaj, sto lat temu, nasi dziadowie i pradziadowie, umęczeni tęsk­notą za wol­no­ścią, utworzyli zbrojny oddział, który uczest­niczył w krwawych wal­kach na rzecz przy­wrócenia nie­pod­legło­ści naszych ziem. Dumni z ich patriotycz­nych postaw i ofiar­no­ści dla Ojczyzny bądźmy świadomi, że pielęgnowanie pamięci o uczest­nikach Powstania jest naszą wspólną powin­no­ścią.
Na okolicz­ność 100.rocznicy wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego i Odzyskania Nie­pod­legło­ści zwracam się do miesz­kań­ców miasta i gminy Pakość z apelem o pod­jęcie działań, dla uczczenia tego wydarzenia i oddania hołdu pamięci naszych Przod­ków. My, miesz­kańcy Pako­ści, wpiszmy się w karty wspól­nych wydarzeń rocz­nicowych zwycięskiego czynu nie­pod­legło­ściowego, które tworzą miesz­kańcy wielu miej­scowo­ści, związanych z historią Powstania.
Wspól­nie wes­przyjmy inicjatywy wszyst­kich organizacji i pod­miotów, w szczegól­no­ści człon­ków pakoskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel­kopol­skiego, podej­mowane na okolicz­ność 100. rocz­nicy Powstania Wiel­kopol­skiego i Odzyskania Nie­pod­legło­ści po to, by pamięć o naszych Ojcach, Dziadach i Pradziadach nigdy nie wygasła.
Zwracając się do Was, żywię nadzieję, że działania podej­mowane dla upamięt­nienia tych wyjąt­kowych w naszej historii wydarzeń, będą wyrazem samorządowej jed­no­ści oraz wspól­nej toż­samo­ści z innymi ich uczest­nikami. Bądźmy czę­ścią naszej narodowej wspólnoty.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD