Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Majówka za nami…

W ramach majowych obchodów w naszej gminie odbyła się majówka.

O godzinie 9.30 uroczystą mszę za Ojczyznę z okazji Święta Kon­stytucji 3 maja w kościele parafial­nym p.w. św. Bonawen­tury odprawił o. Kamil Pacz­kow­ski. Prze­mowę okolicz­no­ściową wygłosił zastępca bur­mistrza Pako­ści Szymon Łep­ski, a pod tablicą pamiąt­kową przy Urzędzie Miej­skim delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

O godzinie 15.00 na placu przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej roz­poczęła się druga część majówki. Na naj­młod­szych uczest­ników czekało wiele atrak­cji: zabawy, kon­kursy, bańki mydlane, malowanie buziek, dmuchany plac zabaw oraz słodka wata cukrowa,a na dorosłych stoiska gastronomiczne. Animacja prowadzone były przez szczudlarzy z teatru „Dar”.
W rytm afrykań­skiej prze­bojów wprowadził zespół „Jambo Africa”. Tęt­niące życiem afrykań­skie rytmy porywały do tańca widow­nie. Następ­nie zagrał zespół ”Laguna”.

Pod wieczór odbył się pokaz fireshow. Na zakoń­czenie imprezy odbyła się zabawa taneczna. Pod­czas trwania imprezy uczest­nicy majówki mogli skosz­tować dar­mowej grochówki.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD