Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Mamy rekord!

12 stycz­nia w całej Pol­sce odbył się 28. Finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy. W tą szlachetną akcję, od kil­kunastu lat jak co roku włącza się rów­nież gmina Pakość.

Miesz­kańcy w tegorocz­nej edycji udowod­nili, że Wiel­kiej Orkiestrze można dać praw­dziwego wiatru w żagle i pobili ubiegłoroczny rekord zbiórki. A wszystko po to, aby wspomóc zakup nie­zbęd­nego sprzętu do ratowania zdrowia i życia dzieci. Pod­czas ubiegłorocz­nej edycji udało się uzbierać 18 193, 81 zł. W tym roku efekty zbiórki prze­szły naj­śmiel­sze oczekiwania – zebrano ponad 24 tysiące złotych.

Finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy roz­począł się o godzinie 15.30 w sali Ośrodka Kul­tury i Turystyki. Zebrani goście obej­rzeli liczne występy. Na scenie zaprezen­towali się: uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu, Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich i Ewarysta Est­kow­skiego, Seniorzy Uniwer­sytetu Trzeciego Wieku, a także dzieci i młodzież sek­cji wokal­nej oraz nauki gry na keyboar­dzie Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Wśród fan­tów, które można było wylicytować na aukcji znalazły się między innymi: voucher na prze­lot samolotem dla 3 osób, piłka z pod­pisami zawod­ników Notecianki Pakość, album wydany na 100 lenie PZPN, milicyjne rękawice motocyklowe z lat 70-​tych XX wieku, dwa vouchery na sesję plenerową dla rodziny lub indywidual­nie oraz na 100 odbitek cyfrowych zdjęć, dwa vouchery upo­min­kowe — jeden na wybrany zabieg na twarz, a drugi na dowolny masaż, 10 poduszek ortopedycz­nych, gaśnica z homologacją do stycz­nia 2021 roku i apteczką pierw­szej pomocy, voucher na pełny wystrój jed­nego okna wraz z mon­tażem. Ten ostatni wylicytowany został za kwotę 700 zł! Za kwotę 600 zł bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń wylicytował piłkę Notecianki Pakość. Ze zlicytowanych przed­miotów zebrano kwotę 5700,00 zł.

Pod­czas imprezy miesz­kańcy mogli skosz­tować orkiestrową zupę. Na zakoń­czenie zagrał zespół bluesowy Green Gras. Po kon­cer­cie zapłonęło „Światełko do nieba” – sym­bol Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy.

W tym roku WOŚP zagrał dla zapew­nienia naj­wyż­szych stan­dar­dów diagnostycz­nych i lecz­niczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Wolon­tariusze zbierali pieniądze na zakup naj­nowocześniej­szych urządzeń do ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących róż­nego rodzaju operacji.

Ser­deczne podziękowania należą się osobom pracującym w sztabie orkiestry — nauczycielom z Szkoły im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści, Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego za pomoc w liczeniu oraz za opiekę nad wolon­tariuszami, pracow­nikom Ośrodka Kul­tury za organizację 28 Finału, nauczycielom z Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu za opiekę nad wolon­tariuszami, wolon­tariuszom za zbiórkę pieniędzy oraz wszyst­kim miesz­kań­com Pako­ści za datki i wspar­cie akcji.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD