Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Miesz­kańcy Pako­ści świętowali dni swojego miasta

W dniach 2023 lipca br. odbyły się Dni Pako­ści. W trak­cie cztero­dniowej zabawy nie brakowało atrak­cji zarówno dla naj­młod­szych jak i naj­star­szych. Program tegorocz­nych Dni Pako­ści, jak co roku, wypeł­niony był po brzegi atrakcjami.

Dni Pako­ści zain­augurowane zostały kon­cer­tem zespołu „Kwestia Sporna”, który odbył się w dniu 20 lipca br. w Parku Kul­turowym przy fon­tan­nie. Zespół, grający poezję śpiewaną wprowadził słuchaczy w nie­samowity klimat skłaniający do reflek­sji i zadumy.

W piąt­kowe popołu­dnie, 22 lipca na Orliku przy ul. Mogileń­skiej odbył się Festyn Malucha. Na dzieci czekały dmuchane zjeż­dżal­nie i skakańce. Pod czuj­nym okiem animatorów odbywały się kon­kursy spor­towe z nagrodami — bule, tor z prze­szkodami, skoki na piłce oraz wiele innych kon­kuren­cji. Pod­czas trwającego festynu klauni zabawiali naj­młod­szych przy­gotowując dla nich zabawy. Przy stanowisku z malowaniem twarzy dzieci zamieniały się w różne zwierzątka i postacie. Nie mogło zabrak­nąć rów­nież Policjan­tów. Wakacje to dobry czas by przy­po­mnieć naj­młod­szym o bez­pieczeń­stwie — dzieci otrzymały książeczki edukacyjne. Mogły rów­nież zrobić sobie zdjęcie w policyj­nej czapce i w samo­chodzie. Na uczest­ników imprezy czekały dar­mowe kieł­baski z grilla, wata cukrowa, słodycze oraz napoje.

Sobot­nią imprezę otworzył Zespół Kon­sul­tacyjny ds. Seniorów, organizując specjalną strefę dla osób star­szych. Seniorzy mogli zmierzyć ciśnienie i poziom cukru, dowiedzieć się o organizacjach senioral­nych, usługach opiekuń­czych oraz koper­cie życia. Prze­prowadzone zostały rów­nież gry i zabawy. Od godz. 16.00 spo­rych emocji zapew­nili kibicom uczest­nicy drugiej edycji Wymiataczy. Sześć zespołów przez blisko 4 godziny zmagały się z trud­nymi fizycz­nymi zadaniami jak np. pokonywać wodny tor prze­szkód czy grać w piłkę nożną w nie­typowych strojach. Pierw­sze miej­sce zajęła ekipa Lacz­ków Moj­żesza z Łącka, drugie miej­sce zajęła pierw­sza drużyna Renegata Ino­wrocław, trzecie reprezen­tacja Fabryki Wag Kalisto z Pako­ści. O godz. 19.30 ogłoszone zostały wyniku kon­kur­sów „Mój piękny ogród” i „Mój piękny bal­kon”. Pierw­sze miej­sce zajęła p. Mał­gorzata Nowicka, 2 miej­sce zajęła p. Aldona Czaja, 3 miej­sce p. Katarzyna Krokos. Wyróż­nienia otrzymali: p. Bar­tosz Ptak, p. Zofia Jasnow­ska. O godz. 20.00 wystąpiły dzieci z sek­cji tanecz­nej i wokal­nej Ośrodka Kul­tury. W dal­szej czę­ści dnia odbyły się kon­certy: zagrał zespół ludowy Pako­ścienie, zespół Momenty oraz gwiazda wieczoru Piękni i Młodzi.

Ostatni dzień święta naszego miasta roz­począł się atrak­cjami dla naj­młod­szych. Był teatrzyk oraz animacje. Kon­cer­towy wieczór roz­poczęły zespoły Hecny, Ave, Sen­sitieve to Sound, Aalle Band. Póź­nym wieczorem zabawę pod gwiaz­dami zakoń­czył zespół Feel.

Jak co roku impreza przy­ciągnęła wielu miesz­kań­ców, nie tylko z naszej gminy.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD