Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Minister Schreiber odwiedził Pakość

W dniu dzisiej­szym Pakość odwiedził minister Łukasz Schreiber, sekretarz stanu ds Par­lamen­tar­nych w Kan­celarii Prezesa Rady Ministrów. Tematem spo­tkania były m.in. lokalne inwestycje współ­finan­sowane z rządowych funduszy.

Wizyta roz­poczęła się od odwiedzenia zrealizowanych oraz trwających pakoskich inwestycji – rynku miej­skiego, wielorodzin­nego budynku komunal­nego, nowoczesnej stacji Uzdat­niania Wody przy ul. Jan­kow­skiej oraz Domu Seniora.

Ostat­nim punk­tem wizyty było spo­tkanie w Ośrodku Kul­tury i Turystyki, które było doskonałą okazją do dys­kusji o waż­nych dla gminy sprawach, moż­liwo­ściach pozyskania dofinan­sowania oraz pod­sumowaniu dotych­czasowej współ­pracy na szczeblu rząd – samorząd.

Pod­czas spo­tkania minister Łukasz Schreiber oraz radny powiatowy Marek Knop wręczyli bur­mistrzowi Zyg­mun­towi Groniowi promesę w wysoko­ści 10 000 000,00 zł na realizację inwestycji: roz­budowa infrastruk­tury sportowo-​rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość oraz poprawa dostęp­no­ści komunikacyj­nej miej­scowo­ści z terenu Gminy Pakość poprzez prze­budowę dróg gminnych.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD