Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Msza Odpustowo-​Dożynkowa

Tłumy wier­nych uczest­niczyły we wczoraj­szej Mszy Odpustowej Ku Czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego połączonej z dożyn­kową Gminy.

Z uwagi na trwające zagrożenie pan­demią Covid-​19, święto plonów nie mogło się odbyć w tradycyj­nej, znanej dotąd for­mie. Dożyn­kowy wymiar miała msza św. celebrowana przez probosz­cza z parafii Rzym­skokatolic­kiej pw. Chrystusa Miłosier­nego w Ino­wrocławiu, ks. Pawła Kowal­skiego. Nie zabrakło odniesień do rol­niczego trudu i wdzięcz­no­ści za efekty tej cięż­kiej pracy.

O tym, że to nie tylko msza odpustowa ale rów­nież dożyn­kowa, przy­pominały wieńce dożyn­kowe ustawione przed ołtarzem.

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń pragnie podziękować rol­nikom za ich wysiłek.

- Tradycją jest, że z koń­cem żniw pod­czas corocz­nych Dożynek dziękuję Wam za ciężką pracę na roli, zaan­gażowanie i poświęcenie. Jed­nakże w tym roku, z uwagi na sytuację pan­demii nie było moż­liwe wspólne świętowanie w takim wymiarze jak dotych­czas. Dlatego Drodzy Rol­nicy pozwól­cie, że chociaż w ten spo­sób prze­każę wyrazy uznania i podziękowania za Wasz trud i wysiłek. Należą się Wam słowa naj­wyż­szego uznania i szacunku. Składam Wam i Waszym Rodzinom naj­ser­decz­niej­sze życzenia zdrowia oraz wszel­kiej pomyśl­no­ści oraz dobrych, urodzaj­nych lat dla Waszych gospodarstw..”

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD