Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Na grobach Powstań­ców Stycz­niowych zapłonęły znicze

159 lat temu miał miej­sce naj­więk­szy nie­pod­legło­ściowy zryw narodu pol­skiego. W piątek, 21 stycz­nia, uczczono rocz­nicę wydarzeń, które do historii prze­szły pod nazwą Powstania Styczniowego.

W imieniu premiera Mate­usza Morawiec­kiego, z ramienia wojewody Kujawsko-​Pomorskiego Mikołaja Bog­danowicza na grobach Powstań­ców Stycz­niowych – porucz­nika Bal­tazara Han­kiewicza i majora Jana Krzyżanow­skiego, peł­nomoc­nik Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego do Spraw Kom­batan­tów i Osób Represjonowanych Jacek Tar­czew­ski, radny Powiatu Ino­wrocław­skiego Mieczysław Szczygieł, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń oraz zastępca bur­mistrza Róża Sielecka, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze oddając hołd poległym.

Naj­więk­sze i naj­dłużej trwające pol­skie powstanie narodowe skierowane prze­ciwko jed­nemu z zabor­ców – Cesar­stwu Rosyj­skiemu wybuchło 22 stycz­nia 1863 r. i trwało aż do jesieni 1864 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD