Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Na tropie lokal­nych inwestycji” — pokaż jak wypięk­niała Twoja okolica dzięki fun­duszom unijnym!

Zaob­ser­wowali­ście istotny roz­wój Waszej okolicy? Chcesz pokazać jak wygląda nowo powstały lub odnowiony obiekt? Wystar­czy, że stworzysz film pokazujący zmiany, jakie zaszły na obszarze działania LGD Czar­noziem na Soli dzięki realizacji projek­tów współ­finan­sowanych ze środ­ków unijnych!

Nie chcesz robić filmu sam? Możesz go wykonać z inną osobą lub zaan­gażować do wspól­nej zabawy całą rodzinę!

Kon­kurs skierowany jest do miesz­kań­ców (bez ograniczeń wiekowych) i organizacji posiadających siedzibę/​oddział na obszarze LSR.
Dla ułatwienia dostar­czania fil­mów kon­kurs ma charak­ter zdalny. Prace wraz ze skanami lub fotokopiami kart zgłoszeniowych przyj­mowane będą drogą mailową lub pocztą do dnia 16 lipca 2021 roku, do godziny 15:30 (decyduje data i godzina wpływu wiadomo­ści na skrzynkę Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. lub data stem­pla pocz­towego), więc nie czekaj­cie do ostat­niej chwili!

Na zwycięzcę czeka atrak­cyjna nagroda! Zachęcamy do udziału!

Więcej szczegółów w regulaminie na stronie: http://​czar​noziem​nasoli​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​.​1291​.​q​u​o​t​_​n​a​_​t​r​o​p​i​e​_​l​o​k​a​l​n​y​c​h​_​i​n​w​e​s​t​y​c​j​i​_​q​u​o​t​_​p​o​k​a​z​_​z​m​i​a​n​y​_​w​_​s​w​o​j​e​j​_​o​k​o​l​i​c​y​.​h​t​m​l

Na tropie lokalnych inwestycji plakat konkursowy 1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD