Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Nagrody dla zwycięz­ców wręczone

W Ośrodku Kul­tury i Turystyki zastępca bur­mistrza Pako­ści Szymon Łep­ski oraz dyrek­tor Ośrodka Kul­tury Sebastian Wit­kow­ski spo­tkali się z laureatami kon­kursu na „naj­ład­niej oświetlony i udekorowany ogród lub bal­kon w Gminie Pakość”. W Pako­ści była to pierw­sza edycja.

Zastępca bur­mistrza wręczając nagrody podziękował za udział w kon­kur­sie, za zaan­gażowanie i za inwen­cję w przy­gotowanie dekoracji, które tak pięk­nie zdobią naszą gminę.

Komisja kon­kur­sowa, na pod­stawie materiału zdjęciowego oraz własnych obser­wacji, dokonała subiek­tyw­nej oceny i wyboru zwycięz­ców. Wybierając dekoracje wzięła pod uwagę m.in. takie kryteria jak nakład pracy, nie­po­wtarzal­ność eks­pozycji, widocz­ność oraz ogólny wyraz estetyczny.

Przy­po­mnijmy, w kon­kur­sie zwyciężyli:
1 miej­sce p. Mate­usz Reinke-​Idzik,
2 miej­sce p. Czesława Grabias,
3 miej­sce p. Dominik Majorek.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD