Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Naj­lep­sza inwestycja unijna w naszej gminie — kon­kurs z okazji 10-​lecia wstąpienia Pol­ski do Unii Europejskiej.

Rocz­nica przy­stąpienia Pol­ski do Unii Europej­skiej jest dobrą okazją do zaprezen­towania naj­waż­niej­szych projek­tów inwestycyj­nych Gminy Pakość, które zostały zrealizowane z udziałem środ­ków unij­nych i zewnętrznych.Wśród uczest­ników kon­kursu roz­losowane zostaną nagrody, które zostaną wręczone pod­czas obchodów DNI PAKO­ŚCI 2014.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i udziału w kon­kur­sie.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD