Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Narodowe Czytanie 2017

W sobotę, 2 września odbyła się szósta już edycja ogól­nopol­skiej akcji „Narodowe Czytanie”, w której Biblioteka wzięła udział po raz czwarty.

W tym roku, w całej Pol­sce, czytano dramat Stanisława Wyspiań­skiego pt. „Wesele”. W tej edycji wyboru lek­tury dokonali Polacy w drodze głosowania. Dramat wybit­nego poety, malarza i dramaturga stanowi nie­zwykle interesującą opowieść o Pol­sce i Polakach, pokazuje nasze narodowe przy­wary, wskazuje suk­cesy i porażki.

Tegoroczne „Narodowe Czytanie” odbyło się w Bibliotece, gdzie na czytających i gości czekał stół weselny i dekoracje nawiązujące do klimatu wiej­skiej chaty z początku XX wieku. Czytającymi, którzy musieli zmierzyć się z trudną pol­sz­czyzną byli: p. Jerzy Joachimiak – prze­wod­niczący Rady Miej­skiej, p. Lila Sobociń­ska – czytel­nik i sym­patyk biblioteki, p. Katarzyna Kurow­ska – kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej, p. Renata Gołębiew­ska – przed­stawiciel komitetu rodziciel­skiego, p. Janina Kieł­piń­ska – przed­stawicielka Uniwer­sytetu Trzeciego Wieku, p. Mał­gorzata Sieradzka – dyrek­tor Banku Zachod­niego WBK Oddział w Pako­ści, p. Marek Szym­bor­ski – wiceprzewod­niczący Rady Miej­skiej, p. Joanna Zemełka – sekretarz Gminy. p. Ewa Dolaciń­ska – emerytowany nauczyciel przed­szkola, p. Danuta Jagodziń­ska – czytel­nik i sym­patyk Biblioteki, p. Anna Grupa – prezes Fun­dacji Kal­waria Pakoska, p. Łukasz Nowak – czytel­nik i sym­patyk biblioteki, Ola Gotow­ska – licealistka, p. Elż­bieta Staszak – twór­czyni ludowa, p. Olga Kapeliń­ska – dyrek­tor Biblioteki ‚ p. Anna Kac­przak – bibliotekarz.

Wszyst­kim, którzy czytali to wyjąt­kowe dzieło literac­kie dziękujemy za udział w „Narodowym Czytaniu”.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD