Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Noc Muzeów w Pakości

Dnia 20 maja od godziny 19.00 do 23.00 po raz pierw­szy w Pako­ści odbyła się Noc Muzeów pod nazwą Skarby Kal­warii.
Organizatorami całej akcji byli: Fun­dacja Kal­waria Pakoska, Pakoscy fran­cisz­kanie, Szkoła Pod­stawowa w Pako­ści. W kaplicach Herod oraz św. Weronika można było za darmo zwiedzić i obej­rzeć wystawione eks­ponaty takie jak:

- zabyt­kowe szaty litur­giczne z XVIII i XIX w., relikwię Krzyża Świętego z 1671 roku, kronikę kal­warii i miasta z 1680 roku pisaną w języku łaciń­skim, mon­stran­cję rokokową z XVIII w,
- odrestaurowane obrazy z XVIIXVIII w., kielichy mszalne od XVI do XVIII w., pateny do wiatyku z XVIII w., rzeźbę anioła z 1680 roku, krucyfiks oraz kule wyrzutni z 1332 roku.

Wyświetlany był rów­nież film o Kal­warii Pakoskiej oraz można było skosz­tować kawy po franciszkańsku.

Natomiast Szkoła Pod­stawowa przy­gotowała do obej­rzenia pamiątki lokalne, galerie sztan­darów oraz stare kroniki szkolne. Otwarta i udostęp­niona dla zwiedzających została Izba Pamięci.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD