Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Obchody 229. rocz­nicy Uchwalenia Konstytucji

Szanowni Pań­stwo, Miesz­kańcy Gminy Pakość,

W dniu 3 maja br., obchodzić będziemy 229. rocz­nicę uchwalenia Kon­stytucji, aktu praw­nego o wiel­kim historycz­nym i międzynarodowym znaczeniu.

W tym roku obchodzimy to narodowe święto w warun­kach szczegól­nych, w warun­kach stanu epidemii, która uniemoż­liwia publiczne zgromadzenia, jak to miało miej­sce w latach poprzed­nich. Jed­nakże zachęcamy wszyst­kich do uczest­nic­twa on-​line w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę, która będzie trans­mitowana o godz. 9.30 w Kościele pw. Św. Bonawen­tury w Pako­ści oraz do włączenia się w obchody poprzez oflagowanie budyn­ków w dniach 13 maja.

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń wraz z zastępcą bur­mistrza Szymonem Łep­skim w imieniu Miesz­kań­ców złożą sym­boliczną wiązankę kwiatów pod tablicą przy Urzędzie Miejskim.

IMG 6959

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD