Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Odnowa Pako­ści

Pod­jęliśmy się realizacji bar­dzo trud­nego i nie realizowanego dotych­czas na tak dużą skalę zadania, polegającego na kom­plek­sowej prze­budowie drogi w cen­trum Pakości.

Jest to zadanie skom­plikowane pod względem wykonaw­czym, organizacyj­nym i logistycz­nym, zabez­pieczenia finan­sowego, a także bez­pieczeń­stwa miesz­kań­ców. Należy wskazać, że roboty roz­poczynają się od Rynku, a wła­ściwie czę­ści ul. Ino­wrocław­skiej, prze­biegają w ul. Szerokiej i Świętego Jana, poprzez ul. Lipową, ułam­kową część ul. Dwor­cowej, ul. Jan­kow­ską wraz z ul. Różaną i koń­czą się w Jan­kowie. Wymieniane są odcinki sieci kanalizacyj­nej, w nie­których miej­scach kanalizacja jest dobudowywana wraz z przy­łączami, wymieniamy stare, zużyte i awaryjne odcinki sieci wodociągowej, w miej­scach, gdzie naj­czę­ściej ulegały one pęk­nięciom i roz­sz­czel­nieniom. Należy zauważyć, że wszyst­kie te prace, których głów­nym wykonawcą jest Sp. PEGAZ-​90 z Mogilna, we współ­pracy z naszym Przed­siębior­stwem Usług Gmin­nych oraz firmą EL-​Bar z Kołudy Małej, odbywają się przy zachowaniu ruchu pojaz­dów, przejeż­dżających przez miasto oraz przy zapew­nieniu, z małymi wyjąt­kami, ciągło­ści dostaw wody i odprowadzania ścieków.

Jed­nocześnie trwają zaawan­sowane prace nad przy­gotowaniem kolej­nego etapu realizacji zadania tj. czę­ści drogo­wej. Gmina ogłosiła prze­targ na wyłonienie wykonawcy nawierzchni ul. Różanej. Zarząd Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy prowadzi rów­noległe działania, zmierzające do wyłonienia w drodze postępowania prze­tar­gowego wykonawcy czę­ści drogo­wej wspo­mnianego odcinaka drogi wojewódz­kiej nr 255 wraz z budową kanalizacji desz­czowej. Działania te są skoor­dynowane, a ich celem jest moż­liwie płynne prze­prowadzenie wszyst­kich robót. Pieniądze nie­zbędne do sfinan­sowania inwestycji pochodzą z Narodowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w War­szawie, budżetu Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego, Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa K-​P, Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu oraz budżetu Gminy Pakość.

- „Zdaję sobie sprawę, że może panować prze­konanie, że zadanie które realizujemy, to tylko nie­zbędna koniecz­ność i przede wszyst­kim związane z tym utrud­nienia, a wyznacz­nikami roz­woju gminy są takie obiekty, jak sala spor­towa, basen czy kino. To błędne myślenie. Wkrótce przyj­dzie czas i na takie wyzwania, ale naj­pierw musimy zrobić to, co naj­waż­niej­sze, bo dotyczy naszego codzien­nego funk­cjonowania. Jak ważne jest zapew­nienie ciągło­ści dostaw wody czy płynne odprowadzenie nie­czysto­ści zdajemy sobie sprawę wtedy, gdy następuje jakaś awaria. Chcemy w przy­szło­ści unik­nąć takich sytuacji, a jeśli do tego dodamy planowaną prze­budowę nawierzchni ulic, chod­ników, Rynku i zmianę wizerunku miasta, to myślę, że warto być cier­pliwym” – stwier­dził Wiesław Koń­czal, bur­mistrz Pako­ści, po spo­tkaniu z miesz­kań­cami, które odbyło się 30 stycz­nia 2018 roku w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD