Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Odpust Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego

W nie­dzielę, 20 września na Wzgórzu Kal­waryj­skim odbyła się suma odpustowa, połączona z uczczeniem relikwii Krzyża Świętego. Mszy świętej prze­wod­niczył Prymas Pol­ski abp. Woj­ciech Polak.

- W Pako­ści, w naszym archidiecezjal­nym sank­tuarium Męki Pań­skiej, obchodzimy dziś święto Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego. Wpatrujemy się w Krzyż Jezusa i z wiarą jesz­cze raz powtarzamy: uwiel­biamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż Twój święty, świat odkupiłeś. W tym szczegól­nym miej­scu, w którym się dziś gromadzimy, na Kal­warii Pakoskiej, gdzie od 1671 roku prze­chowywane są relikwie Krzyża Świętego, wyznajmy: oto Drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Zbawienie przy­szło przez krzyż. Na krzyżu Bóg nas odkupił, wybawił nas od śmierci, darował nam życie. W ten spo­sób ukazał nam, jak nas kocha (…) – powiedział Prymas Pol­ski abp. Woj­ciech Polak pod­czas wygłaszanej homilii.

W uroczysto­ści udział wzięli: peł­nomoc­nik Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego do spraw Kom­batan­tów i Osób Represjonowanych Jacek Tar­czew­ski, radny Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, zastępca bur­mistrza Pako­ści Szymon Łep­ski, miesz­kańcy gminy Pakość oraz przyjezdni Goście.

Trans­misja Sumy Odpustowej z Kal­warii Pakoskiej: http://​www​.archidiecezja​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​o​d​p​u​s​t​_​w​_​p​a​k​o​s​c​i​_​t​r​a​n​s​m​i​s​j​a​.​h​t​m​l

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD