Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Ostat­nie pożegnanie kpt. Ignacego Sarneckiego

W dniu dzisiej­szym na cmen­tarzu pakoskim odbył się pogrzeb kapitana Ignacego Sar­nec­kego — Prezesa Związku Kom­batan­tów RP i BWP, Żoł­nierza AK Pol­skiego Pań­stwa Pod­ziem­nego, wielolet­niego pracow­nika Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, działacza na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej. Uroczysto­ści pogrzebowe poprzedziła msza święta w kościele pw. św. Bonawen­tury.

- Stoimy dzisiaj przy trum­nie miesz­kańca naszego miasta. Była to postać nie­tuzin­kowa. Kiedy umiera taki człowiek mówi się, że zakoń­czyła się pewna epoka. W przy­padku Ignacego Sar­nec­kiego można tak właśnie powiedzieć — zakoń­czyła się pewna w życiu naszego miasta. (…) Ignacy Sar­necki urodził się 11 stycz­nia 1923 roku. Jako trzyletni chłopiec wyemigrował wraz z rodzicami do Fran­cji, z której powrócił po 12 latach w 1938 roku. Kiedy roz­poczęła się wojna, mając lat 16 musiał ponow­nie wraz z rodzicami emigrować z Pako­ści, tym razem pod przy­musem został wysiedlony do obozu w Szczeglinie i następ­nie do Gar­wolina w General­nej Guberni. Lata 19431945 to okres Jego udziału w ruchu oporu na terenie Nowego Sącza, gdzie znany był pod pseudonimem „Ostry” i powrót przez War­szawę do ukochanej Pako­ści. Krótko peł­nił służbę patrolową i war­tow­niczą w Pako­ści, by w latach 19461954 zostać zatrud­niony w Gromadz­kiej Radzie Narodowej na stanowisku referenta. Od stycz­nia 1950 roku został aresz­towany i prze­bywał w śledz­twie, naj­pierw w więzieniu na Mokotowie i póź­niej w Lublinie przez okres ponad 19 miesięcy. W latach 19541955 był kierow­nikiem zaopatrzenia w Gmin­nej Spół­dzielni w Pako­ści, by po powrocie do Gromadz­kiej Rady Narodowej zostać powołany na stanowisko głów­nego księgowego. Od 1973 roku po połączeniu miasta z gminą, zatrud­niony był jako star­szy referent w Urzędzie Miasta i Gminy Pakość. W 1979 roku decyzją Naczel­nika Miasta i Gminy powołany został na stanowisko Sekretarza Biura w Urzędzie Miasta i Gminy i póź­niej Sekretarza Urzędu. Stanowisko to piastował do momentu przej­ścia na emeryturę. Jego polityczna działal­ność to wier­ność ruchowi ludo­wemu, od zawsze. Był długolet­nim działaczem Zjed­noczonego i póź­niej Pol­skiego Stron­nic­twa Ludo­wego. Ostat­nio Honorowy Prezes Stron­nic­twa w Pako­ści. Aktyw­ność Ignacego Sar­nec­kiego w ostat­nich latach życia związana była ze środowiskiem kom­batanc­kim. Był prezesem Miejsko-​Gminnego Oddziału Związku Bojow­ników i Wol­ność i Demokrację, a póź­niej Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych. To w ramach tej organizacji organizował liczne patriotyczne uroczysto­ści, miej­sca upamięt­niania waż­nych zdarzeń i osób, rocz­nicowe spo­tkania. Zainicjował powołanie w Pako­ści Oddziały Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel­kopol­skiego i był wiel­kim propagatorem idei tej organizacji. Wielo­krot­nie odznaczony i uhonorowany m.in. Krzyżem Oficer­skim Orderu Odrodzenia Pol­ski, Krzyżem Kawaler­skim OOP, Krzyżem Par­tyzanc­kim, Krzyżem AK i wieloma innymi — syl­wetkę zmar­łego przed­stawił bur­mistrz Wiesław Koń­czal. (…) Panie Ignacy, to Ty byłeś do tej pory dla nas „chodzącym źródłem historii”. Byłeś jej wiel­kim propagatorem, zwolen­nikiem popularyzacji, zwłasz­cza wśród dzieci i młodzieży, lokal­nej tradycji i kul­tury, piewcą patriotyzmu” — dodał burmistrz.

W ostat­niej drodze zmar­łemu towarzyszyła woj­skowa asysta honorowa z 2 pułku inżynieryj­nego w Ino­wrocławiu, która oddała salwę honorową.

W ceremonii pogrzebowej uczest­niczyła naj­bliż­sza rodzina, kom­batanci, pracow­nicy Urzędu Miej­skiego, współ­pracow­nicy z lat działal­no­ści zawodowej. Obecne były szkolne poczty sztan­darowe oraz poczet sztan­darowy Pol­skiego Związku Armii o. w Pakości.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD