Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na wydanie publikacji

W celu uczczenia 100. rocz­nicy powstania wiel­kopol­skiego w naszej miej­scowo­ści, został wydany drukiem reprint „Opisu Dziejów Kom­panii Pakoskiej w Powstaniu Wiel­kopol­skim 1918/​1919″ spo­rządzony przez uczest­ników powstania.

Fun­dusze na ten cel zostały pozyskane przez pakoskie koło TPPW w drodze otwar­tego kon­kursu ofert na wykonywanie zadań publicz­nych związanych z realizacją zadań Samorządu Wojewódz­twa w latach 20182020 w zakresie kul­tury, sztuki, ochrony dóbr kul­tury dziedzic­twa narodowego. Publikacja została dofinan­sowana z budżetu Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.


M. Dziób­kow­ska
Prezes koła TPPW

belka dofinansowanie marszalek podpis pod spodem

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD