Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Otwarty kon­kursu ofert na wspierania wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2021 r.

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza otwarty kon­kurs ofert na wspierania wykonania zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2021 r.

Treść ogłoszenia…