Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Pakość uczciła 73 rocz­nicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie War­szaw­skie wybuchło 73 lata temu i było naj­więk­szą akcją zbrojną zor­ganizowaną w Europie okupowanej przez Niem­ców. Żoł­nierze Armii Krajowej przez 63 dni wal­czyli samot­nie, wykazując się ogromną odwagą i poświęceniem, a ich celem była wolna, nie­pod­legła Polska.

W Pako­ści rów­nież uczczono pamięć poległych Powstań­ców. Przy­byłych pod pomnik Powstań­ców Wiel­kopol­skich gości powitali kpt. Ryszard Dolecki oraz Zyg­munt Groń. O godz. 17.00 — w godzinę W — włączone zostały syreny alar­mowe na czas 1 minuty dla upamięt­nienia bohater­skiej walki Żoł­nierzy Armii Krajowej o wolną Pol­skę. Następ­nie po odśpiewaniu hymnu narodowego, modlitwie za poległych i prze­mówieniu zastępcy bur­mistrza Szymona Łep­skiego nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów.

W uroczysto­ści udział wzięli: prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak, zastępca Bur­mistrza Szymon Łep­ski, sekretarz gminy Joanna Zemełka, kierow­nik referatu Oświaty, Kul­tury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynow­ski, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Joanna Reimann, Wiceprezes Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej — Okręg Byd­goszcz Piotr Mądry, Prezes Światowego Związku Żoł­nierzy AK — Koło Pakość kpt. Ryszard Dolecki, Wiceprezes Światowego Związku Żoł­nierzy AK– Koło Pakość Zyg­munt Groń, przed­stawiciel Światowego Związku Żoł­nierzy AK – Koło Pakość Pan Hen­ryk Kuchar­czyk, człon­kowie Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych Halina i Janusz Wiśniew­scy oraz mieszkańcy.

Całość uroczysto­ści uświet­nił występ Zespołu Pakościanie.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD