Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Pakość uczciła pamięć o Bohaterach

1 sierp­nia br. na skwerze Armii Krajowej w Pako­ści odbyła się sym­boliczna uroczystość upamięt­niająca 78. rocz­nicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Punk­tual­nie o godzinie 17:00 przy dźwiękach syren uczczono pamięć bohaterów war­szaw­skiego zrywu w 1944 r. Pod­czas uroczysto­ści głos zabrała zastęp­czyni bur­mistrza Róża Sielecka.

- „Szanowni Pań­stwo. W imieniu człon­ków Koła Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej witam bar­dzo ser­decz­nie wszyst­kich przy­byłych na dzisiej­szą uroczystość. Przed chwilą w ciszy wysłuchaliśmy dźwięków syreny. Przy­po­mniały nam o wydarzeniu z roku 1944, kiedy Polacy, wydawałoby się w momen­cie bez szansy, stanęli do walki w obronie ojczyzny, w obronie tego co pol­skie. Dzisiaj, kiedy za granicą wschod­nią naszego kraju mamy wojnę, kiedy wspieramy i jak tylko umiemy pomagamy tym, którzy wal­czą o wol­ność swojej ojczyzny, możemy jakby trochę doświad­czyć tego cier­pienia i tego trudu, jaki kiedyś prze­chodzili nasi ojcowie. Gdyby nie ich bohater­skie krzemie, gdyby nie ich bohater­skie oddanie nie wiadomo jak potoczyłyby się losy naszej ojczyzny, losy naszej stolicy. Za nami sztan­dary — sztan­dary, które zawsze przy­pominają tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Których nie ma wśród nas fizycz­nie ale za pewne wspierają nas tam na wiecz­nej war­cie. Gdyby nie oni nie moglibyśmy dzisiaj śpiewać „Jesz­cze Pol­ska nie zginęła” – powiedziała.

Następ­nie historię Powstania War­szaw­skiego przy­bliżył prezes ŚZŻAK Hen­ryk Kuchar­czyk.

- (…) Nasze dzisiej­sze spo­tkanie to akt szacunku, wdzięcz­no­ści i patriotycz­nej powin­no­ści wobec bohaterów Powstania War­szaw­skiego, którym dziękujemy i pielęgnujemy pamięć o tam­tej walce, tam­tej odwadze, odpowiedzial­no­ści i zarazem wiel­kiej tragedii (…) – dodał prezes Hen­ryk Kuchar­czyk.

Po okolicz­no­ściowych prze­mówieniach zebrani złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

W obchodach uczest­niczyli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Tomasz Oset, zastęp­czyni bur­mistrza Róża Sielecka, radni rady Miej­skiej w Pako­ści, człon­kowie Koła Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej na czele z prezesem Hen­rykiem Kuchar­czykiem oraz miesz­kańcy.

Na mocy roz­kazu komen­danta głów­nego Armii Krajowej, gen. Tade­usza Komorow­skiego „Bora”, powstanie war­szaw­skie roz­poczęło się 1 sierp­nia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod nie­miec­kiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czer­wonej. Powstanie trwało 63 dni.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD